Sanna Tenkula Ympäristörikosta vastaan

Miten toimii ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteen sovittaminen?

Miten toimii ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteen sovittaminen ja toimiiko viranomaiskoneisto HE 269/2018 vp mukaisesti? Ymmärtävätkö kansalaiset lain suomat oikeudet.

Lain tarkoituksena on suojata ympäristöä sille haitallisilta toimilta ja edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ympäristöllisessä päätöksenteossa. Näiden tavoitteiden edistämiseksi tietyt ympäristöön vaikuttavat toimet on säädetty luvanvaraisiksi. Hallituksen esitys eduskunnalle HE 269/2018 laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

 

Mitä tarkoittaa yhden luukun toimintamalli ja mitä se edellyttää myös ympäristölupien lisäksi mm. murskaamoilla?

-Ympäristöön vaikuttavan hankkeen toteuttaminen saattaa edellyttää useita viranomaispäätöksiä.

" Luvanhakijalle yhden luukun toimintamalli tarkoittaa, että lupien hakeminen ja hakemusten käsittely sovitetaan yhteen, vaikka hakemuksia käsitellään eri viranomaisissa".

Ympäristöön vaikuttavan hankkeen toteuttaminen saattaa edellyttää useita viranomaispäätöksiä.

Murskaamotoiminta vaatii:
- Vesiluvat
- Tukesin luvat räjäytystoimintaan. Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n mukaan räjähteiden valmistus ja varastointiluvasta Tukesin on toimitettava tieto lupapäätöksestä aluehallintovirastolle, ELY-keskukselle, pelastusviranomaiselle, poliisille sekä kunnalle. Asukkaita on kuultava hallintolain mukaan ja hallintovalitukseen on oikeus.

- Maankäyttö- ja rakennuslaki, kaavoituslaki 390/2005 (20 §).

Edellä mainittuja lupia ei edes haeta, vaikka laki on edellyttänyt niitä aiemminkin!

- Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaan ympäristölupahakemus on toimitettava toimivaltaiselle lupaviranomaiselle kirjallisesti.

- Myös maa-ainesten ottamistoimintaa koskevan hankkeen ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset tulee käsitellä yhdessä noudattaen ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä. Lupahakemuksen sisältöön ja lupaharkintaan, luvan myöntämisen edellytyksiin ja lupamääräyksiin sovelletaan kuitenkin erikseen ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain aineellisia säännöksiä. Jos ympäristölupa-asian käsittelyn aikana ilmenee tarve maa-aineslain tai vesilain mukaiselle luvalle, tulee luvanhakijan tehdä tätä koskeva lupahakemus.

 

Tästä lakiehdotukseen ja myös alla lainauksia: HE 269/2018 vp

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_269+2018.aspx 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta. Lupamenettelyjen yhteensovittaminen toteutettaisiin sovittamalla samanaikaisesti vireillä olevien lupahakemusten käsittelyvaiheet ajallisesti yhteen ja yhdistämällä eräitä niihin liittyviä tehtäviä. Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa ja jouduttaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupamenettelyjä. 

Tässä esille tuomassa HE 269/2018, kohta YLEISPERUSTELUT
1 Johdanto
Ympäristöön vaikuttavan hankkeen toteuttaminen saattaa edellyttää useita viranomaispäätöksiä. " Luvanhakijalle yhden luukun toimintamalli tarkoittaa, että lupien hakeminen ja hakemusten käsittely sovitetaan yhteen, vaikka hakemuksia käsitellään eri viranomaisissa".

2 Nykytila
2.1 Lainsäädäntö
Ympäristönsuojelulaki
"Lain tarkoituksena on suojata ympäristöä sille haitallisilta toimilta ja edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ympäristöllisessä päätöksenteossa. Näiden tavoitteiden edistämiseksi tietyt ympäristöön vaikuttavat toimet on säädetty luvanvaraisiksi".

Lupaviranomaisten ja hallinto-oikeuksien on nyt huomioitava, mitä ymp.suojelulain menettely säännökset edellyttää. Lupaharkinnassa ei saa jättää huomioimatta maa-aines-ja ymp.suojelulain lupa harkintaa. Maa-aineslain 3 § vaara ehdoton este luvan myöntämiselle. = räjähdysaineet joka on huomioitava.
"Myös maa-ainesten ottamistoimintaa koskevan hankkeen ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset tulee käsitellä yhdessä noudattaen ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä. Lupahakemuksen sisältöön ja lupaharkintaan, luvan myöntämisen edellytyksiin ja lupamääräyksiin sovelletaan kuitenkin erikseen ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain aineellisia säännöksiä. Jos ympäristölupa-asian käsittelyn aikana ilmenee tarve maa-aineslain tai vesilain mukaiselle luvalle, tulee luvanhakijan tehdä tätä koskeva lupahakemus".

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavan huomioimista Laki 390/2005 20 § räjähdysaineet.
"Kemikaaliturvallisuuslain soveltamisala on laaja ja sillä on liittymäpintoja muuhun kemikaaliturvallisuutta edistävään lainsäädäntöön, kuten Euroopan unionin kemikaalilainsäädäntöön, työsuojelu-, ympäristönsuojelu- ja maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön".


Kuuleminen on ollut ennenkin ja lakia ei ole noudatettu. Olen aiemminkin kirjoittanut tästä "villistä ja valvomatomasta toiminnasta".


"Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettu laki
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettu laki (390/2005), jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki on vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallista käsittelyä koskeva yleislaki. Kemikaaliturvallisuuslakiin on 1.6.2015 voimaan tulleella muutoksella (358/2015, HE 275/2014 vp) lisätty yleisön kuulemista ja päätöksentekoon osallistumista koskevat erityissäännökset".

HE 269/2018 "Kemikaaliturvallisuuslain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja sekä edistää yleistä turvallisuutta. Henkilövahingoilta suojellaan sekä tuotantolaitoksessa työskenteleviä, että tuotantolaitoksen ulkopuolella toimivia ja asuvia ihmisiä. Kemikaaliturvallisuuslaki koskee niin yksityisiä henkilöitä kuin suuria tuotantolaitoksia toiminnanharjoittajina".


NÄIN MEITÄ ASUKKAITA LAILLA SUOJELTAISIIN, mutta totuus on toista, kun käytetään 10 000-19 000 kiloon räjähteitä laittomasti asutuksien vieressä. Tukesilta ei voi saada lupaa toiminnalle turvallisuussyistä, mutta silti toiminta alkaa ja sadat talot ovat vaurioituneet, savupiiput hajoavat, kaakelit rikkoutuvat seinissä, kaivot tuhoutuvat, kivet lentävät pihoihin ym. ja kaiken kruunaa RIKOSILMOITUKSIEN katoaminen tutkimatta, vaikka "Poliisi valvoo muun muassa räjähteiden käyttöä ja luovutusta".

Näin HE käy esille myös: "Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (685/2015), jäljempänä kemikaalivalvonta-asetus, 8 §:n ja räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (819/2015) 5 §:n mukaan Tukesin tulee lupahakemusta käsitellessään pyytää lausunnot ELY-keskukselta ja pelastusviranomaiselta sekä tarvittaessa muilta tahoilta".

"Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n mukaan räjähteiden valmistus ja varastointiluvasta Tukesin on toimitettava tieto lupapäätöksestä aluehallintovirastolle, ELY-keskukselle, pelastusviranomaiselle, poliisille sekä kunnalle".

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Eikö Oikeuskansleriltaakaan löudy apua?

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Miksi ylinvalvoja ei valvo, kun räjähdysainelakia ja asetuksia rikotaan murskaamoilla? Kyse on siitä kuka uskaltaa puuttua kymmeniä vuosia laiton räjäytystoiminta saa jatkua. Räjäytystoiminnan valvonnasta oli myös säädetty laissa ja kyseessä on valvomaton ”villi länsi”.
Kun toiminta on tätä;
Omassa tapauksessa silmiemme edessä näimme, kuinka pihapiirissä satoja / tuhansia kiloja räjähdettä ladattiin kallioon ja poliisi näki saman, mutta kirjasi tarkistuspöytäkirjoihin vain muutamia kiloja. Suurimman räjäytyksen todettiin olevan 5 kiloa, mutta todellisuudessa alueella räjäytykset olivat tuhansia kiloja.

saimmehan EOAM kautta tutkinnat käyntiin, mutta KRP:n tutkijana Komisario xxx sai tutkittavakseen tapauksemme eduskunnanoikeusasiamiehen toimesta, rikotaanko räjähdelakia ja asetusta. Tutkimukset keskeytyivät heti ja xxx kertoi, kuinka hänet estettiin tutkimasta ja laitettiin puun ja kuoren väliin todeten: ”maksettu juttu, tässä haisee raha.”

Pöytäkirjasta (Poliisitutkintapöytäkirja KRP) ilmenee, että jo 1960-luvulla toimintansa aloittaneella louhintayrityksellä ei ollut missään lain edellyttämää luvallista varastoa, eikä kenelläkään ollut edes panostajan koulutusta. Oli vain ns. kotitarvekäyttöoikeudet 1 kg kerralla ja 25 kg/vrk. Samoista pöytäkirjoista kävi esille, että yli 10 000 kilolle nimismies oli myöntänyt räjähdysaineen ostolupia, vaikka ko. yrittäjällä ei ollut lain vaatimia varastoja ja käyttömäärät oli pihapiirissä tuhansia kiloja.

Ko. tutkinnasta ei tehty päätöstä ollenkaan, vaan nimismies syytti, että pihapiirissämme oli räjäytetty vain kolme kertaa 68kg.
Loppujen lopuksi tehtiin vain paperit, kuinka vain 3 kertaa olisi räjäytetty alueella 68 kiloa. Todellisuus oli satoja kertoja, eli 5 kertaa päivässä vuosia ja räjähdemäärät olivat satoja/tuhansia kiloja.

Sama vääryys sai jatkua sillä erolla, että kertaräjähdemäärät olivat jopa tuhansia kiloja todellisuudessa. Tapauksessamme poliisi salasi louhijan räjähdysainemäärät (mistä pöytäkirjat). Poliisi tarkisti muutamia kiloja käytetty kuukaudessa, vaikka näkivät silmiensä edessä, että satoja/tuhansia kiloja latataan kallioon.
Asian vakavuutta kuvastaa se, että louhintatyö pihapiirissämme tapahtui räjähdysainelain määrittelemällä asutulla alueella. (Talojen väli seinästä seinään 350 metriä, louhimo keskellä ja yleisen tien vieressä).

Kun rikos tapahtuu silmien edessä omaisuus särkyy (kivijalat,savupiiput halkeilee). Jopa viisikiloisia kivejä lensi pihoihimme vuosia ja kukaan ei toiminut ja lasten kanssa koti jätettävä päiviksi. Satoja tapauksia edelleen ja kukaan ei toimi.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Mitä tarkoittaa yhden luukun toimintamalli ja mitä se edellyttää myös ympäristölupien lisäksi mm. murskaamoilla!

Näiden tavoitteiden edistämiseksi tietyt ympäristöön vaikuttavat toimet on säädetty luvanvaraisiksi. Räjähteillä on oma itsenäinen lainsäädäntö, jota on sovellettava maa-aineksia otettaessa.

Lain tarkoituksena on suojata ympäristöä sille haitallisilta toimilta ja edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ympäristöllisessä päätöksenteossa. Olen kirjoittanut monet kerrat kuinka Tukesin luvista asukkailla olisi hallintovalitusmahdollisuus ja nyt tämä on korostetusti tuotu esille myös HE 269/2018, että asukkaita on kuultava.

Miten laiton räjähteiden käyttö on ylipäätään mahdollista lukuisilla louhimoilla ja murskaamoilla, kun laki edellyttää lupaa hakemaan Tukesilta koskien käyttöä, käsittelyä, valmistamista ja varastointia. Samoin kaava on huomioitava, koska onnettomuusvaarallista toimintaa ei voi sijoittaa mielivaltaisesti.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

HE 269/2018 "Kemikaaliturvallisuuslain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja sekä edistää yleistä turvallisuutta. Henkilövahingoilta suojellaan sekä tuotantolaitoksessa työskenteleviä, että tuotantolaitoksen ulkopuolella toimivia ja asuvia ihmisiä. Kemikaaliturvallisuuslaki koskee niin yksityisiä henkilöitä kuin suuria tuotantolaitoksia toiminnanharjoittajina".

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Sauli Niinistö Linnan juhlien teemasta: "Ympäristö ja luonto ovat erottamaton osa Suomea"

Teeman täytyy koskea myös virkamieskuntaa ja valvovia viranomaisia!

Milloin laiton "luonnon" tuhoaminen saa Tukesin ja poliisin toimimaan ja estää tämän koko Suomea koskevan laittomuuden? Milloin ne alkavat vaatia murskaamoilta räjähdysaineisiin liittyvän lainsäädännön noudattamista, ja milloin aloitetaan lain vaatima valvonta ja laitetaan piste laittomille työmaille?

Luonnon tuhoaminen laittomilla keinoilla jättää pysyvät arvet luontoon ja asutukselle. Mitä jos samalla tapaa suhtauduttaisiin vastaaviin laittomuuksiin muilla elämän alueilla ja lakia noudattaen avolouhokset vaatii kilometrien suojan.

Räjähteiden käyttöön ei voida hakea edes lupaa Tukesilta, koska turvamääräykset estää, mutta silti niitä käytetään asumuksien vieressä miljoonia kiloja vuodessa. Tietoisesti jätettiin huomioimatta, että kivi irrotetaan räjähdysaineita käyttäen ja mitkä ympäristöhaitat siitä seuraa. Murskaamo toiminnassa jätetään huomioimatta räjäytystyö louhijoiden ja viranomaisten toimesta haettaessa ympäristö-ja maa-aineslupia.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263996-avo...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, kirjoitat hyvin ja ihan oikein, että "Teeman täytyy koskea myös virkamieskuntaa ja valvovia viranomaisia!"

Joku aika sitten ehdotin vetoomusta asiassa presidentillemme; harkitsitko sitä? Yhdessä esim. vesankalaisten koululaisten vanhempien kanssa?

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ympäristörikos, ei luulisi olevan nykymaailmassa edes mahdollista ilman ...Tämä on erityisen tärkeää kun kyseessä on räjähteiden kaltaiset vaaralliset aineet ja niiden aiheuttamat ympäristövahingot.
Lakia ja asetuksia tulee noudattaa ja noudattamisen valvominen pitää olla asianmukaista.

Pitäisihän ylimmän syyttälaitoksen toimia, kun tällaisessa ”asiakassuhteessa” kynnys tutkintapyynnön tekemiseen on mahdottomuus viranomaisilla. Rikoslaki määrittelee ympäristörikokseksi teon mm. joka saattaa aiheuttaa ympäristölle vaaraa, täyttää ympäristörikoksen määritelmän. Räjäytystoiminnassa väärän tiedon antaminen on ankarasti rangaistavaa. Rikosilmoituksia ei edes kirjata "Rikille" tästä syystä pysyvät pimennossa.

80-90-luvuilla joka puolella Suomea vietiin väärin eteenpäin, että räjäytykset olivat muutamia kiloja ja siitä syystä ei talot vaurioidu. 2000-luvusta eteenpäin alettiin myöntää, että räjähdemäärät kertapaukussa ovat esimerkiksi: 19 000 kiloa Espoo, Kotka todistettavasti 13,380 kiloa, Oulun puoli 10 000 kiloa. Tällaisia määriä ei saa asutuksen vieressä edes ampua. Siirryttiin emulsion käyttöön ja alettiin myöntää edellä mainittuja määriä käytettävän.

Viime vuosikymmenen aikana emulsioräjähteiden käyttö on lisääntynyt . Forcitilla valmistettavista räjähteistä noin 75 % on emulsioräjähdettä. Forcitilla emulsioräjähteiden valmistus ja käyttö on lähtenyt kasvamaan vuodesta 2005. Kaivosteollisuuden ja infrarakentamisen seurauksena emulsioräjähteiden tuotantomäärät ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 2010 ja moninkertaistuneet viime vuosina.

Emulsioräjähdysaineet on tarkoitettu kaivoksiin ja maanalaisiin kohteisiin, mutta silti käytetään todellisuudessa asutuksen vieressä kautta maan.

Toimituksen poiminnat