Sanna Tenkula Ympäristörikosta vastaan

Avoin kirje Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen / Sisäministeri Kai Mykkänen

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen / Ministeri Kai Mykkänen miksette toimi?

Kulkeeko tieto poliisihallituksen ja sisäministeriön välillä? Oikeusvaltiossa ei saa olla valvomatonta poliisitoimintaa. Miksi poliisi johto vaikenee laittomuuden edessä? Miksi louhinta räjähteisiin liittyvä laiton toiminta saa jatkua? Mitä jos samalla tapaa suhtauduttaisiin vastaaviin laittomuuksiin muilla elämän alueilla, kun räjähdysainelainsäädäntö ja asetukset eivät anna asutuksen vuoksi niin mittavia räjäytyksiä suorittaa, niin sivutetaan lain edellyttämät lupa – ja ilmoitusvelvollisuus.

Poliisijohto ei valvo väärinkäytöksiä, mitkä liittyvät räjäytystoimintaan louhimotoiminnassa, koskien räjähteiden hankintaa, siirtoa, valmistusta, käyttöä ja varastointia. Räjäytystoiminnan valvonnan laiminlyönnistä seuraa se, että pystytään käyttämään hyväksi valvonnan puutteita räjähdelain velvoitteista. Ympäristörikoksien peittely johtaa laittomiin onnettomuusvaarallisiin räjäytystöihin. Lakisääteinen valvontahan järjestetään aina joko yhteiskunnan suojelemiseksi väärinkäytöksiltä kokonaisuutena, tai yhteiskunnan jäseninä olevien kansalaisten suojelemiseksi. Poliisijohto on toiminut täsmälleen toisin päin ja alkanut suojella väärinkäytöksiin syyllistyneitä. Sellaista valvontaa ei voida moraalisesti jatkaa lainsäädännön nojalla, jossa valvoja on kyvytön tai haluton tehtäväänsä.

Syy miksi ympäristörikoksia ei tutkita

Miksi valvonta on saanut pettää kymmeniä vuosia poliisilla ja poliisijohdon/sisäministeriön suojeluksessa? Poliisilla on kyse valvonnan laiminlyönnistä ja asukkailla on kyse hengestä ja omaisuudesta. Meitä on satoja tapauksia, joissa kodit vaurioituvat, asukkaiden taloista hajoaa takkoja, kaakelit lentelevät irti, kivijalat särkyvät, kivet lentävät pihoihin ja kaivot tuhoutuvat jne. ja pahimmillaan ihmiset joutuvat elämään kodeissaan hengenvaarassa, kun murskaamoilla räjäytellään. "Räjähdys oli irrottanut takan seinästä. Sen päivän jälkeen se on ollut käyttökiellossa, Häkkinen kertoo". https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tassa-vantaan-kylassa-talot-sarkyvat-viereen-valmistellaan-kiisteltya

Miksi louhintaräjähteisiin liittyvät lain vastaisuus ja ympäristörikoksista tehdyt tutkimusvaatimukset katoavat tutkimattomina. Viranomaisten virkarikosten ja esteellisyyden vuoksi epäilyjä ei kirjata eikä tutkita. Miksi rikosilmoitukset muuttuvat kanteluiksi tai kansalaiskirjeiksi ”juttujen tappamista”. Laki edellyttää kirjaamaan aina tehdyn rikosilmoituksen ja poliisilla on esitutkintavelvollisuus, kun lakia on rikottu.

Lainsäädännössä ei ole epäselvää, että poliisilla olisi valvontavelvollisuus: Miksi poliisi johto vaikenee laittomuuden edessä? Valvontaviranomaisena on valvontavelvollisuus ja poliisi tietää, että jokaista louhintatyömaata koskee laki. Turvallisuusnäkökohdat onnettomuusriskin osalta pitää varmistaa TUKES:n luvassa. Laki 390/2005 ja asetukset räjähteiden käytöstä, käsittelystä, varastoinnista ja hankkimisesta sekä räjäytystyön tekemisestä säädetään useassa säädöksessä. Käyttömäärät ovat ylisuuria asutukseen nähden, eli tuhansia kiloja (10 000- 19 000 kg). Laissa on ankarasti rangaistavaa, että omaisuus, henki ym. vaarannetaan.

 

Poliisin olisi lain mukaan tarkistettava, että luvat olisi kunnossa. Lupia ei voi saada turvallisuussyistä Tukesilta ja niitä ei edes haeta, niin mitäpä poliisi tarkistaisi? Laki koskee erikseen jokaista työmaata ja jokaisesta työmaasta laki edellytää poliisille ilmoitusta ja poliisin tarkistusta louhinta- ja räjäytystyöstä.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi monia turvallisuuteen liittyviä asioita mm., että luvat on toimintaan haettu Tukesilta.

Ohjeistus löytyy https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta

Laki 390/2005 Räjähteiden käyttöä koskevat velvoitteet 78 § Räjähteiden käyttö.

Poliisille on ilmoitettava räjäytyksistä ja ilmoituksesta on käytävä esille 60 § vaatimukset:

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015

13 luku Räjähteiden käyttö, 60 § Ilmoitus räjäytystyöstä.
 

Räjähteiden pysyvää tai tilapäistä varastointia harjoittavalle kohteelle on haettava lupa Tukesilta. Tilapäisellä varastoinnilla tarkoitetaan räjäytystyömaiden yhteydessä tapahtuvaa tilapäistä, työmaan ajan kestävää varastointia. Laki edellyttää jokaisella työmaalla oltava varasto ja räjähteiden käytössä on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä. Varastot on oltava niin pysyvällä kuin tilapäisellä räjäytystyömaalla, jota ei ole mahdollisuutta edes perustaa turvallisuussyistä ja lain säädännön edellyttämällä tavalla.

79 § (10.4.2015/358)

Ilmoitus räjäytystyöstä

Räjäytystyöstä tulee ilmoittaa poliisille ennen työn aloittamista. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin ilmoitusmenettelystä, ilmoituksessa vaadittavista tiedoista ja ilmoituksen tekemisessä noudatettavista määräajoista.

Laki edellyttää ”poliisi voi ilmoituksen perusteella määrätä räjähteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia aiotulle käytölle ja tarvittaessa määrätä käytön edellyttämistä varotoimenpiteistä. Poliisi voi kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.”
 

Pitkät perinteet räjähdelaittomuuksilla;

80-90-luvuilla joka puolella Suomea vietiin väärillä tiedoilla eteenpäin, että räjäytykset olivat muutamia kiloja ja siitä syystä ei talot vaurioidu eikä lupia tarvitse. Omassa tapauksessa silmiemme edessä näimme, kuinka pihapiirissä satoja / tuhansia kiloja räjähdettä ladattiin kallioon ja poliisi näki saman, mutta kirjasi tarkistuspöytäkirjoihin vain muutamia kiloja. Suurimman räjäytyksen todettiin olevan 5 kiloa, mutta todellisuudessa alueella räjäytykset olivat tuhansia kiloja. Poliisilta on virallisia asiakirjoja joissa tuodaan esille, että tarkistettu ja muutamia kiloja kuukaudessa käytetty. Todellisuus oli satoja tuhansia kiloja joka päivä räjäytykset tapahtuivat muutaman metrin päässä asutuksesta. http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/ilman_lupaa.pdf
 

Villi ja valvomaton toiminta vain jatkuu, mutta yhteiskunnan on aika havahtua! 2000-luvulla louhimot siirtyivät emulsioräjähdysaineiden käyttöön.

Vihtavuoren onnettomuustutkimus selostuksessakin käy esille "Oy Forcit Ab:n emulsioräjähteiden tuotantomäärät ovat viime vuosina moninkertaistuneet kaivosteollisuuden kasvun ja infrarakentamisen seurauksena. Perinteisistä louhintaräjähteistä on siirrytty käyttämään emulsioräjähteitä". Ko. selostuksessa myönnetään, kuinka moninkertaistunut emulsion käyttö on.

2000-luvulla louhimot siirtyivät emulsioräjähdysaineiden käyttöön ja toiminta ajautui täysin hallitsemattomaksi. Sen seuruksena tankkiautot tuovat vastoin lain velvoitteita asutuksen viereen emulssiota, joka on tarkoitettu kaivoksiin, mutta silti käytetään todellisuudessa asutuksen vieressä kautta maan. 10 000- 19 000 kiloa pumpataan kallioon. Laki emulsioräjähteiden käytöstä rikotaan kemikaaliturvallisuuslain 58 a §:ssä tarkoitetun siirrettävällä laitteistolla tapahtuvan räjähteen valmistuksen valvontamenettelyjä = laki 390/2005 58 a. Lisäksi lain mukaan poliisin on tarkistettava toiminta, mutta poliisi ei tarkista.

https://yle.fi/uutiset/3-9686299   Valvonta pettää edelleen, vaikka Vihtavuoren tutkintaryhmän ehdottamat toimenpiteet vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi: 1. Emulsioräjähdejätteiden käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja hävittämistä koskevien menettelyjen asianmukaisuudesta tulee varmistua ja niiden noudattamista valvoa.

Poliisin tehtävä ei ole harhauttaa asukkaita, "koska räjähteet tuodaan autolla ja voivat pumpata kallioon aineen". Poliisin ohjeistus ja laki edellyttää emulsiostakin ja poliisilla on valvontavelvoite. "Emulssioräjähteiden valmistus ja varastointi on myös luvanvaraista toimintaa ”. Välittömästi työmaalla käytettäväksi tarkoitetun räjähteen valmistusta siirrettävällä laitteistolla saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvalla.

Säilytyspykälä tarkoitettu esim. omakotityömaakohteille enintään 60 kg/ vrk. Jopa työnsuojelulainsäädäntö estää 10 000- 19 000 kiloon räjähdemäärien tuonnin, mitä louhinnassa käytetään. Kun räjähdysainelainsäädäntö ja asetukset eivät anna asutuksen vuoksi niin mittavia räjäytyksiä suorittaa, niin sivutetaan lain edellyttämät lupa- ja ilmoitusvelvollisuus.
 

Näin asukkaat kirjaavat asioita!!! ”Iso osa Mustanpurontien kaivovesistä on pilaantunut. Syistä tietenkin voidaan kiistellä, mutta osasyy varmasti on Ruduksen suorittamat ylisuuret noin 30 000 k-m3 louhintaräjäytykset, joissa on käytetty räjähdysaineita lähes 20 000 kg. Täysin käsittämätöntä toimintaa”!

Meitä on satoja joilla on omaisuus vaurioitettu satojen tuhansien edestä ja poliisi ei edes kirjaa rikosilmoituksia. Oma kotini myös vaurioitui toistuvasti ja KHO:ta myöten vauriot on vahvistettu louhinnan aiheuttamaksi. Pihapiirimme joka tuhottiin laittomalla räjäytystyöllä on ympäristörikos, joka kohdistui henkeemme ja omaisuuteemme ja alue on tuhottuna edelleen. Edelleen poliisi estää ympäristörikosten tutkinnan, koska lain määrittelemällä ”asutulla alueella” käytettiin laittomasti sadoista/tuhansia räjähdekiloja kerralla ja poliisin valvontaan kuuluu räjähteiden käyttö. Mutta poliisi ei toimi ja rikosilmoitukset katosi tutkimatta ”Paateron palatsiin”.

Lain vastaisen toiminnan seurauksesta. Poliisin ei kuulu piiloutua räjähdetehtaan konsulttien tekemien mittauksien taakse.
Valtavat talovauriot hoidetaan kautta maan räjähdetehtaan Forsitin omistaman Finnrockin konsulttien toimesta näkymättömiksi, vaikka asukkaiden taloista hajoaa takkoja, kaakelit lentelevät irti, kivijalat särkyvät, kivet lentävät ja kaivot tuhoutuvat jne., kun murskaamoilla räjäytellään. On satoja tapauksia, joissa Finnrockin konsultit: ”ei voi johtua räjäytyksistä.” Mittarit eivät muka rekisteröi tärinää ja keksitään tuuli tai jokin muu syy. Räjäytykset todellakin vavisuttavat taloja kilometrien päässä ja ovat maanjäristyksiin verrattavissa kuten seismologian mittauksetkin osoittavat:

https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/maa-jarisi-jaalissa-tarina-tuntui-eri-puolilla-oulua/697534/

https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kuului-tosi-iso-rajahdys-louhintaaanta-luultiin-autopaloksi-ja-onnettomuudeksi/697539/

"Räjähdys havaittiin poikkeuksellisen voimakkaana myös Helsingin yliopiston Seismologian Insitituutin mittauksissa, jossa sen voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia. Seismologian Instituutista kertoo, että alueelta on tehty räjähdyshavaintoja aiemminkin."

Lukuisia onnettomuuksia on jo rikosten vuoksi tapahtunut, mutta vieläkö odotellaan valtavaa suuronnettomuutta tapahtuvaksi korruption, näiden rikoksien ja niiden peittelyn vuoksi? Eikö teidän poliisiylijohtaja ja sisäministeri olisi aika toimia ja tuomita korruptio kuten kuuluukin? Todisteet ovat selvät ja kaikkien nähtävillä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Sanna, erinomainen kirjoitus!

Hyvä, että pidät tärkeää asiaa esillä - ja toivottavasti vastuuhenkilöt jo vihdoin kantavat vastuunsa.

Meillä täällä Jyväskylässä asia on myös hyvin akuutti Vesankajärventien kivilouhimohankkeen ja lasten turvallisen koulutien varmistamiseksi.

Jyväskylän kaupunki perustelee, että koululaisille tarvittaessa järjestetään koulukyyti. Ko. tiellä kulkee paljon muitakin kuin koululaisia: eläkeläisiä, harrastuksiin menijöitä, alle kouluikäisiä, lasten äitejä vaunuineen, lenkkeilijöitä jne. Pitäisikö heille kaikille myös antaa taksisetelit omiin turvallisiin taipaleisiin ko. tieosuudella?...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Räjähdelaki- ja asetuset eivät mahdollista toimintaa Vesankajärventien kivilouhinta hankkeessa, kuten kirjoituksessakin käy esille vaatisivat Tukesin luvat ja poliisin tarkistuksen tämän jälkeen. Räjähdemäärät mitä louhijat käyttävät ei ole mahdollista asutuksien vuoksi turvallisuus syistä edes saada.

Asia 1. Turvatekniikan keskus;  Tukesilta pitäisi olla ennakkoon haettu lupa räjäytystoiminnalle, mutta turvamääräykset estävät luvan hakemisen. Räjähdysaineen käyttöä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvatekniikan keskuksen luvalla.

Asia 2. poliisi;  Poliisia laki edellyttää, kun Tukesin luvat olisi haettu ja myönnetty sen jälkeen laki edellyttää poliisia tarkistamaan varastojen lain mukaisuuden laissa valvonta velvollisuus myös poliisilla: (79 § räjähteiden käyttö), (78 § ilmoitus räjäytystyöstä) ja ( 13 luku 60 § vaatimukset).
POLIISI http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta

Laki
Ensinnäkin poliisin kuuluu huomioida, Tukesilta ei ole lupia eikä niitä asutuksen/ turvamääräyksien vuoksi voi edes saada. Poliisin valvonta vastuuseen kuuluu huomioida lain vaatimukset.
Tukesin ja  poliisin valvontaan kuuluu, että toiminnanharjoittajan on osoitettava, että varasto täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset, räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1101/2015) vaatimukset ja että varasto on toimintaa koskevien standardien mukainen. Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetussa asetuksessa (819/2015) vaatimukset.

Räjäytystoiminta vaatii oman erillisen lupakäsittelyn Tukesilta.
Räjähteiden varastointi. Räjähteiden pysyvää tai tilapäistä varastointia harjoittavalle kohteelle on haettava lupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta. Tilapäisellä varastoinnilla tarkoitetaan räjäytystyömaiden yhteydessä tapahtuvaa tilapäistä, työmaan ajan kestävää varastointia ja samat turvamääräykset kuin pysyvillä.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Poliisin valvonta vastuuseen kuuluu huomioida lain vaatimukset, käyttö/käsittely/varastointi, kuljetus louhinta räjähteiden käyttöä säätelevät ohjeet, lait ja asetukset ja niiden valvonta ja noudattaminen on oltava asianmukaista.

Poliisin haluttomuuden puuttua lainvastaiseen tilanteeseen. Esimerkkejä voin antaa vaikka kuinka paljon. KO. tapauksessa asutuksien vieressä ainakin 7500 kiloa/ kertaräjäytys ja toiminta aikana ainakin miljoona kiloa.

Pistän näytöksi 2017 vuodelta louhinta tapauksen. YMP-ja Maa-ainesluvat haettu 10 v. Pitkäkestoinen työmaa ja räjähteisiin liittyvät tiedot ja lain vaatimukset kokonaan sivuutettu. Lupaviranomaiset vastauksissaan "ei ole huomioitu räjäytystoimintaa kuuluvat poliisille ja Tukesille".

Hallinto-oikeudet eivät voi antaa lupaa räjäytystoiminnalle maa-aines- ja ymp.luvissa, koska räjähteistä on oma erityislainsäädäntö. Lainsäädännössä Tukesin rooli räjähteissä. Lupa varastointiin haetaan Tukesilta ja koskee niin pysyvää ja tilapäistä varastointia.

Tukes on antanut lausunnon 10.4.2017 vahvistanut, että alueella ei ole Tukesin lupaa. Tukes 10.4.2017 antanut vastauksen ja vahvistanut seuraavaa: xxxxxxxxx ei ole haettu varastolupaa. Toiminnanharjoittaja tietää, että varasto vaatisi Tukesin luvan. Asia on varmistettu toiminnanharjoittajan edustajalta 7.4.2017. Toiminnanharjoittajan hakiessa mahdolliselle räjähdevarastolle lupaa, tullaan turvallisuusvaatimusten täyttäminen (mm.suojaetäisyydet) selvittämään siten kuin säädökset edellyttää. Lisäksi laitetaan kuuleminen, johon asianomaiset voivat antaa muistutuksen ja mielipiteen asiasta”.

"Räjähteitä ei voi vain tuoda ja käyttää"
Rikosylikomissarion tarkistus "paljastaa laittomuuden" ; Mitä poliisi edes tarkistaisi? Näin poliisi vastasi tarkistuksestaan;
Sama paikka mistä Tukes antoi lausunnon: Poliisihan vastauksessaan paljastaa laittoman toiminnan! ”Räjähteet tuodaan alueelle joko myyjän tai urakoitsijan toimesta ja palautetaan työn jälkeen varastoon. Poliisilla ei havaintoja paikanpäällä tapahtuvasta varastoinnista.” Poliisi tuo esille lisäksi: ”Alueella ei säilytetä räjähteitä.” Poliisin olisi pitänyt huomioida, että turvallisuusnäkökohdat onnettomuusriskin osalta olisi pitänyt varmistaa TUKES:n luvassa ja toimintaan ei ole lupaa.

Ilman tarkistustakin poliisin pitää tietää mm. (laki 390/2005 edellyttää lupapäätöksestä tiedottamimista myös poliisille, kunnalle, Aville, ym).Asukkaille tiedottaminen/kuuluttaminen ja asukkailla hallinto valitus mahdollisuus. Kuten Tukes tuo myös esille vastauksessaan 10.4.2017 xxxxx xxx "Lisäksi laitetaan kuuleminen, johon asianomaiset voivat antaa muistutuksen ja mielipiteen asiasta”.

POLIISI http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus _
Ilmoitus räjäytystyöstä. Räjäytystyöstä tulee ilmoittaa poliisille vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi monia vaatimuksia.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Tukesin ylitarkastaja Timo Kukkola tuo verkkolehdessä esille: ”Räjähteisiin on suhtauduttava kunnioittavasti ja niitä on käsiteltävä hyvin varovaisesti. Kaikki räjähteet ovat vaarallisia ja erityisen vaarallisia ne ovat onnettomuuksissa.” ”Räjähteiden varastointiin tarvitaan lupa. Ennen luvan myöntämistä on arvioitava riskit ja selvitettävä varaston turvallinen sijoittaminen ja rakennevaatimukset. Ennen kuin Tukes voi myöntää luvan varastoinnin aloittamiselle, hakijan on osoitettava, että varasto on asianmukainen”.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ympäristötarkastaja ilmoitti keväällä 2017, että: ”räjähdyslainsäädäntö kuuluu Tukesille ja Poliisille ja viestini on mennyt heille”.

Miksei poliisijohto toimi? lisäksi asukkaat tekee rikosilmoitusta ne muuttuu "kansalaiskirjeeksi"?

Kauanko tämä saa jatkua, kun poliisi ei toimi sisäministeriö alkaa pallottelemaan asiaa vaikka laki viranomaisten valvonnasta räjähteissä edellyttää sisäministeriötä toimimaan?

Kun tekee poliisille rikosilmoituksen, koska laiton räjäytystoiminta jatkuu edelleen. Tukes on vahvistanut, ettei toimintaan ole lupaa. Poliisi antaa ylisuurten  räjäytysten jatkua, asutuksesta huolimatta? Sisäministeriössä aletaan pallottelemaan asiaa - ei kuulu sisäministeriöön- siirretään poliisihallitukseen - tehkää rikosilmoitus- se on tehty ja poliisi on käynyt tarkistamassa laittoman tilanteen ja toteaa "räjähteet tuodaan ja viedään "siis laiton tilanne!

Tätäkö on poliisijohdon vastuu, kun louhijat ja räjähdetehtaat on saaneet yli otteen laittomaan toimintaan. Kukaan ei uskalla puuttua.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Emme hyväksy lainvastaisuutta, onnettomuusvaaraa, jossa kertaräjähdemäärät ovat moninkertaisesti suurempia mitä Matinkylässä.

Mistä syystä valvonta ei toimi poliisilla ja toiminta voi olla kuten Espoon Matinkylässä, jossa tapahtui tiistaina 3.7.2012 kello 11.52 rakennustyömaalla räjähdysonnettomuus, jossa louhintaan liittyvässä räjäytyksessä lensi kiviä asuinhuoneistoihin, julkisiin tiloihin sekä lähiympäristöön aina 250 metrin päähän.Onnettomuudessa loukkaantui seitsemän henkilöä, joista kaksi vakavasti. Onnettomuudessa vahingoittui 30 ajoneuvoa ja työkonetta. Kuuteen rakennukseen tuli vaurioita.
Omaisuusvahinkojakärsineitä asianomistajia oli yhteensä 44.

Poliisijohdon pitää huomioida, että louhintaräjähteiden käsittelyä ja varastointia koskevilla säädöksillä pyritään estämään vaarallisista räjähteistä johtuvia onnettomuuksia ja rajoittamaan niiden ihmiselle ja ympäristölle aiheuttamia seurauksia ja louhinta työmaat eivät noudata lakia ja asetuksia.

Onnettomuustutkimusselostuksesta Matinkylässä käy esille seuraavaa:
Räjähteiden varastointi ja säilytys
Räjähteiden varastointia saa harjoittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) luvalla. Tukesin on valvottava varastointia. Poliisi Espoo kuuluu Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen toimialueeseen. Poliisi ei ollut saanut ilmoitusta räjäytystyöstä, joten louhintatyömaahan ei kohdistunut poliisin tarkastuksen uhkaa.

Huomatkaa, että Matinkylässäkin oli kyseessä tilapäinen räjäytys toimina/ tilapäinen työmaa ja syytteitä tuli.

Matinkylä; On hyvin erikoista, että saman yrityksen kohdalla joudumme miettimään heidän räjähteiden hankintaa, siirtoa, varastointia ja käyttöä. Siinä on koko ketju. Mitä enää jää jäljelle? miettii kihlakunnansyyttäjä Harri Lindberg. http://metro.fi/matinkyla/uutiset/rajaytysturmasta...

Louhintatyömaat yms. Vuoriteknikot 22.5.2014 Timo Kukkola http://docplayer.fi/6357555-Tukesin-rooli-rajahdel... Enää ei tunneta vähäistä räjäytystyötä. - Ilmoitus poliisille kaikesta räjäytystyöstä.

Kalliotekniikkapäivät 2016 vuonna Timo Kukkola
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/inf... 4 Laki 390/2005; 118 Poliisi valvoo tämän lain noudattamista, kun on kyse: 1) räjähteiden käytöstä, siirrosta sekä luovutuksesta ja tähän liittyvästä säilytyksestä; Louhinta- ja kalliotekniikkapäivät 2016, Kukkola Timo 4

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Jokaisesta työmaasta on tehtävä poliisille ilmoitus, jos 1 kilo kertapaukku/ enintään 25 kg/vrk. Ilmoitettava 1 vrk ennen ja poliisi tarkistaa ja pysyvät työmaat, joissa luvat haettu Tukesilta.
Poliisin on käytävä suorittaan tarkistus ja ilmoitus 7 vrk ennen kuin toiminta alkaa. Poliisille on jo luvan hakuvaiheessa ilmoitettava ja asukkailla on hallintovalitusmahdollisuus ym. Samoin Tukesilla on tarkistusvelvollisuus. Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 25.6.2015/819

Tällä asetuksen vaatimuksella ei murskaamoille voi tuoda räjähteitä, koska louhimoiden käyttömäärät ovat monin kertaisia siihen nähden mitä panostajalla on oikeus tuoda päivän aikana (60 kg).
Asetus 644/2011, 11 (työturvallisuuslaki) Räjähteiden säilytys työpaikalla Räjäytysohjeen mukaiset määrät (päivän tarve) Räjähteet on työn keskeyttämisen ajaksi siirrettävä varastosuojaan. Panostajalla on kuitenkin oikeus säilyttää työmaalla räjähteitä enintään 60 kiloa Louhinta- ja kalliotekniikkapäivät 2016, Kukkola Timo 6

Louhimoilla tulee rikotuksi myös työturvallisuuslaki, koska panostajan vastuulla voi tilapäisesti esim. omakotityömaalla enintään (päivän tarve 60 kg) tuoda, mutta
7 Asetus 1101/2015; 38, Työmaa- ja käyttöpaikkasäilytys Päivän aikana käytettävät räjähteet sekä panostajan oikeudella säilytettävät: koko ajan asianmukaisesti merkittyinä ja vartioituina tilapäisessä tai pysyvässä varastossa tai vastaavan suojarakenteen omaavassa muussa varastossa. Räjähteet voidaan säilyttää myös erillisessä kuljetusyksikössä, joka vastaa rakenteeltaan tilapäisen tai pysyvän varaston turvallisuusvaatimuksia.
Säilytyksestä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot, säilytyspaikka on esitettävä räjäytystyömaata koskevassa suojelusuunnitelmassa tai muussa käyttöpaikan turvallisuusasiakirjassa Louhinta- ja kalliotekniikkapäivät 2016, Kukkola Timo 7

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Sisäministeri Mykkänen!

Pitäisihän ylimmän syyttälaitoksen toimia, kun tällaisessa ”asiakassuhteessa” kynnys tutkintapyynnön tekemiseen on mahdottomuus viranomaisilla. Rikoslaki määrittelee ympäristörikokseksi teon mm. joka saattaa aiheuttaa ympäristölle vaaraa, täyttää ympäristörikoksen määritelmän.

2010 vuonna Oulaisten kaupunki haki väärillä tiedoilla tuhottua louhimoa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maa-aineksen otto alueeksi täysin väärillä tiedoilla.
Näin kaupunki tuo esille kaavahakemuksessaan: Häiriötekijät ”Alueella oleva vanha maa-ainestenottoalue on tällä hetkellä turvaton ja vaarallinen alue”.
Lisäksi maa-aineslaissa on hallintopakkoa ja rangaistuksia koskevat säännökset lainvastaiseen toimintaan syyllistyttäessä. Laki edellyttää jopa hallintopakkoa käyttämään MAL 14 §. Hallintopakon käyttämisestä päättää laissa säädetty valvontaviranomainen, tietyissä tapauksissa myös sen määräämä viranhaltija tai ELY-keskus.

Ympäristörikoksia ei tutkita. Kuitenkin Matti Nissinen on tuonut julkisuuteen, että ympäristörikosten tutkintaa tulee poliisin tehostaa ja yhteistyötä ELY.n ja ympäristöviranomaisten kanssa.
Miten yhteistyötä tehostetaan ELY.n ja viranomaisten kanssa, koska heidän valvonnan laiminlyönnit pitää saada tutkinnan alle?
Tapauksessammekin ELY.n lakimies kaksoirooli ensin luvan myöntäjänä lääninoikeudessa louhimolle (ehdot oli joita ei edes pysytty toteuttamaan). Nyt ELY.n lakimiehenä jolle kuuluu valvonnan laiminlyönti.
ELY.n ympäristöneuvos salaa 2000-luvulla kuinka louhintaa ei olisi tapahtunutkaan.
MITEN POLIISI VOISI tehdä yhteistyötä ympäristörikosten selvittelyssä, kun edellä mainittu tapa viranomaisilla on peittää tapahtuneet rikokset? Miten poliisi valvoo, kun poliisi on ollut avustamassa, että asutuksen vieressä laittomasti käytettiin räjähteitä. VKSV pallottelee asioita ja heidän tehtävä on käynnistää tutkimukset jos esim. poliisin toimia epäillään.

2014 KHO:n päätös ei siis jättänyt aluetta kaavattomaksi, vaan se siis hylkäsi kaupungin kaavahakemuksen nykyisen asutuksen läheisyyden vuoksi ja koska se ei täytä lain vaatimuksia turvallisesta ja terveellisestä elinympäristöstä.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229985-paa...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ministeri Mykkänen tämä on joka päivää louhimoiden ympärillä. Oulun puolessa lensi 30 kiloa painava kivi asukkaan viereen pellolle. Poliisi oli haluton tulemaan paikalle ja viimmein, kun tuli niin poliisi kehtasi vääristellä, ettei ole näyttöä mistä kivi on tullut!

Omassa tapauksessamme kivisateet oli joka päiväisiä jopa 5 kiloista kiveä lensi pihoihin. Nimismies kehtasi vääristellä ja oikeuteen meni, että yhdesti kivet tullut pihaan, kun eivät olleet käyttäneet peitteitä. Tutkinta papereista jo käy esille, että emme käytä peitteitä koska niitä ei voi käyttää suurissa kentissä.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005898303.html Asutulla alueella saa avolouhinnassa käyttää vain patrunoituja räjähteitä.

Toimituksen poiminnat