Sanna Tenkula Ympäristörikosta vastaan

Suomen perustuslaki ja VNA asetuksen kivenlouhinta 800/2010 ristiriitaisuus

Virkamiehet tekevät asetuksia ja eduskunta hyväksyy ne, vaikka ovat perustuslain vastaisia. Miksi hyväksyttiin asetus 800/2010, joka koskee vain melua ja pölyä, ja miksi jätettiin tietoisesti huomioimatta, mitä laki 390/2005 ja asetukset edellyttävät räjäytystoiminnasta ja mitä suojaetäisyyksiä, turvamääräyksiä ja lupia edellytetään räjähteistä.

Asetus on vastoin seuraavaa lakia: Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) nojalla. Lain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää yleistä turvallisuutta.

Valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010. Asetus koskee vain melua ja pölyä: Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.
 

Asetus 2010/800 on myös vastoin STM 16:0 normeja. 16:0 normit asettavat mm. seuraavaa: sirpalevaara 0,5 kg/ 500 m ja paineaaltovaara 25 kg/ 1000 m. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19930495

Samoin maakäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) määritetään tavoitteet kaikelle kaavoitukselle ja maankäytön suunnittelulle. Yksi näistä tavoitteista on turvallinen elinympäristö. Keskeinen valvontaväline on kemikaali-turvallisuusasetuksen perusteella yrityksiltä vaadittava turvallisuusselvitys maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 sekä asetuksessa 895/1999. Lainsäädäntö edellyttää riittäviä suojaetäisyyksiä vaaraa aiheuttavien kohteiden ja asumisen välillä.  laki 390/2005  20 § Kaavan huomioon ottaminen.

 

Asetus 800/2010 ei voi kumota EU-lakeja:

Suomi jäsenvaltiona ei noudata direktiivin edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä avolouhinnassa kivilouhimoilla ja murskaamoilla.

Nämä säädökset perustuvat suuronnettomuusvaaran torjuntaan koskevaan SEVESO II-direktiiviin (EY/105/2003), jota Suomikin on sitoutunut noudattamaan.

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitetusta räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, luovutuksesta, hallussapidosta, varastoinnista, säilytyksestä, hävittämisestä, räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina sekä niihin liittyvistä lupa- ja ilmoitusmenettelyistä sekä valvonnasta.

Räjähteissä on oma erityislainsäädäntö ja ne tarvitsevat Tukesilta vielä omat luvat ja valvonnan. Turvallisuusnäkökohdat onnettomuusriskin osalta olisi pitänyt varmistaa TUKES:n luvassa, joita ei pystytä edes hakemaan asutuksen läheisyyden vuoksi. Nyt räjähteitä käytetään laittomasti asuksien vieressä 10 000- 19 000 kiloon. Tästä syystä ympäristöpäätöksissä räjäytystoiminta jätetään huomioimatta.
 

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) ja siihen perustuvat muut säädökset, kuten VNA vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015), vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012), räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015) ja räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015).
 

Perustuslaki 107 § Lakia alemmanasteisten säädösten soveltamisrajoitus

Jos asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L10P107

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (19 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, hienoa, että pidät tärkeää asiaa esillä. Olisiko näistä apua?

3 §
Toiminnan sijoittuminen

Toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai oppilaitoksesta taikka muusta melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteesta.

Kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.
Kivenlouhimo, jolla on ollut ympäristölupa 16 päivänä syyskuuta 2010, ja kivenmurskaamo voidaan kuitenkin sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos toiminnanharjoittaja voi sijoittamalla kivenmurskaamon toiminnan rakennukseen tai kivenmurskaamossa taikka kivenlouhimossa muita teknisiä keinoja käyttäen varmistaa sen, että toiminnasta ei lähimmässä häiriölle alttiissa kohteessa aiheudu 7 §:ssä tarkoitetut melutason ohjearvot ylittävää melua ja että 5 §:ssä tarkoitetut ilmanlaadun raja-arvot eivät ole vaarassa ylittyä. Poikkeaminen edellyttää, että toiminnanharjoittaja on esittänyt poikkeamisen edellytysten täyttymisestä riittävän luotettavan selvityksen lupaviranomaisen hyväksyttäväksi.

Tukitoiminta-alue voidaan sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta.

Edellä 3 momentissa tarkoitetun kivenlouhimoa koskevan selvityksen johdosta lupaa on tarvittaessa muutettava siten kuin ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:ssä säädetään.

Lähde:

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170314

-----

89 §

Luvan muuttaminen

Lupaviranomaisen on luvanhaltijan, valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen tai haitankärsijän taikka 186 §:ssä tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön hakemuksesta muutettava lupaa, jos:

1) toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta;

2) toiminnasta aiheutuu tässä laissa kielletty seuraus;

3) parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia;

4) lupamääräyksen perusteiden havaitaan olevan virheelliset eikä määräyksen muuttamisesta aiheudu tarvetta harkita uudelleen luvan myöntämisen edellytyksiä;

5) toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet ja luvan muuttaminen on tämän vuoksi tarpeen;

6) luvan muuttaminen on tarpeen luvan myöntämisen jälkeen laissa, valtioneuvoston asetuksessa tai Euroopan unionin säädöksessä annetun sitovan ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan yksilöidyn vaatimuksen täyttämiseksi.

Kalatalousvelvoitteen tai kalatalousmaksun muuttamisesta on voimassa, mitä vesilain 3 luvun 22 §:ssä säädetään. Jos kalatalousvelvoitteen tai kalatalousmaksun perusteista on saatu uutta selvitystä tämän lain 126 §:ssä tarkoitetussa korvausmenettelyssä, valtion ympäristölupaviranomainen voi samalla ottaa viran puolesta velvoitteen tai maksun muuttamista koskevan asian käsiteltäväkseen sen estämättä, mitä määräysten muuttamisesta ja tarkistamisesta muutoin säädetään.

Luvanhaltijan luvan muuttamista koskevaan hakemukseen sovelletaan 39 §:ää. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 96 §:ssä säädetään.”

Lähde:

Ympäristönsuojelulaki 527/2014:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kirsi! Huomioit tärkeitä asioita lain vaatimuksia, mutta päättäjät ja hallinto-oikeudet eivät välitä niitäkään noudattaa.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Räjähteillä on oma itsenäinen lainsäädäntö, jota on sovellettava maa-aineksia otettaessa.

Asetus 800/2010 ei mahdollista kivenlouhintaan liittyvää räjäytystoimintaa.
Tapauksia on satoja ympäri maan ja asetusta 800/2010 käytetään hyväksi huomioimatta räjähdelain vaatimukset.
Louhimoihin liittyy valtava laiton räjähteiden käyttö ja miljoonia kiloja räjähteitä vuodessa käytetään asutuksien vieressä.
Räjäytystoiminnassa on oma erityislainsäädäntö ja se edellyttää hakemaan Tukesin lupia, joita ei voi saada turvallisuussyistä asutuksen vuoksi (suojaetäisyydet ja turva vaatimukset estävät.

Räjähteiden käyttömäärät ovat niin valtavia, että panostusmäärät ja varastovaatimukset koskevat kilometrien päähän. Asukkailla olisi hallintolain mukaan oikeus valittaa Tukesin luvasta, mutta mistä valittaisimme, kun lupia ei edes haeta!

HUOMATKAA KUINKA TUKES VASTAUKSESSA MYÖNTÄÄ kuinka luvat pitää olla !!! ”Tukes 10.4.2017 antanut vastauksen, Hankasalonmäelle ei ole haettu varastolupaa. Toiminnanharjoittaja tietää, että varasto vaatisi Tukesin luvan. Asia on varmistettu toiminnanharjoittajan edustajalta 7.4.2017. Toiminnanharjoittajan hakiessa mahdolliselle räjähdevarastolle lupaa, tullaan turvallisuusvaatimusten täyttäminen (mm.suojaetäisyydet) selvittämään siten kuin säädökset edellyttää. Lisäksi laitetaan kuuleminen, johon asianomaiset voivat antaa muistutuksen ja mielipiteen asiasta”.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Laki edellyttää ettei edes emulsioräjähdettä saa tuoda louhinta työmaille vaan se edellyttää myös lupia ja valvontaa;
Välittömästi työmaalla käytettäväksi tarkoitetun räjähteen valmistusta siirrettävällä laitteistolla saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvalla.

Laki emulsioräjähteiden käytöstä rikotaan kemikaaliturvallisuuslain 58 a §:ssä tarkoitetun siirrettävällä laitteistolla tapahtuvan räjähteen valmistuksen valvontamenettelyjä = laki 390/2005 58 a . Lisäksi lain mukaan poliisin on tarkistettava toiminta, mutta poliisi ei tarkista, koska ei ole Tukesin lupaa, jota asutuksen vuoksi ei voi edes laillisesti saada!

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Luvan saamisen edellytykset räjäytystoiminnalle olisivat:

Toiminnanharjoittajan on osoitettava, että varasto täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset, räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1101/2015) vaatimukset ja että varasto on toimintaa koskevien standardien mukainen. Varastojen sijainnille on annettu räjähdemäärästä riippuvia suojaetäisyysvaatimuksia eri kohteista.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) käsittelee räjähteiden valmistusta ja varastointia koskevia lupia sekä valvoo räjähdevarastoja. Lupa voidaan antaa siksi ajaksi, jonka räjäytys- ja louhintatyö on käynnissä, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi.

Jos räjäytys- ja louhintatyö on käynnissä kahta vuotta pitemmän ajan, voidaan lupa uusia tarkastuksen perusteella enintään kaksi kertaa vuodeksi kerrallaan. Pitempi aikaisesta varastoinnista on voimassa, mitä pysyvistä varastoista säädetään ja määrätään.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, siis eikö näillä alla olevilla argumenteilla ja sillä EU-direktiivillä pääsisi jo asiassa eteenpäin?

"Edellä 3 momentissa tarkoitetun kivenlouhimoa koskevan selvityksen johdosta lupaa on tarvittaessa muutettava siten kuin ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:ssä säädetään."

Lähde:

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170314

---

Lainaukset:

4) lupamääräyksen perusteiden havaitaan olevan virheelliset eikä määräyksen muuttamisesta aiheudu tarvetta harkita uudelleen luvan myöntämisen edellytyksiä;

ja

6) luvan muuttaminen on tarpeen luvan myöntämisen jälkeen laissa, valtioneuvoston asetuksessa tai Euroopan unionin säädöksessä annetun sitovan ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan yksilöidyn vaatimuksen täyttämiseksi.

Lähde:

Ympäristönsuojelulaki 527/2014:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527

---

Tuntuisi niin, että "lupamääräyksen perusteiden havaitaan olevan virheelliset" jos ympäristöpäätöksissä räjäytystoiminta jätetään huomioimatta?

Sanna, veitkö tätä asiaa jo eteenpäin? Presidentillemme?... Sinulla kun olisi runsaasti tarvittavaa asiantuntemusta, aitoja esimerkkejä ja omia kokemuksia asiasta. Kannattaisiko kokeilla?

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kirsi! Huomiot todella tärkeitä asioita ja este luvan myöntämiselle!

Räjähdysaineiden käyttö ja varastointi on lupa- ja ilmoitusvelvollista, joten murskaus ja louhimotoiminnassa on Turvatekniikankeskuksen lupa ympäristölupaa käsiteltäessä keskeinen tekijä.

 Räjäytystyötä koskeva lainsäädäntö nivoutuu yhteen myös muiden työn tekemistä koskevien säädösten kanssa.

"Sanna, siis eikö näillä alla olevilla argumenteilla ja sillä EU-direktiivillä pääsisi jo asiassa eteenpäin?"

Kyllä pitäisi päästä, mutta ei pääse!

"Tuntuisi niin, että "lupamääräyksen perusteiden havaitaan olevan virheelliset" jos ympäristöpäätöksissä räjäytystoiminta jätetään huomioimatta?"

- Päätöksessä ei ole otettu huomioon YSL ja maa-aineslakiin liittyviä muita toimintaa sääteleviä lakeja. mm. ottamisen vaikutuksista ympäristöön räjähdysaineita käytettäessä.

- Maa-aineslaki 3 § mm. vaara ehdottomasti kielletty = räjähdysaineet, hankkeesta aiheutuva haitta, vaara. ottamissuunnitelma 11 §.
Luvat peruttava YSL 93 § ja 181 § perusteella samoin maa-aineluvat 3 § perusteella ”vaara ehdoton este luvalle”. Asutukselle vaara huomioimatta ottamissuunnitelma 11 § (räjäytystyö).

SELVÄT virheet ja lainvastaisuudet joista ei välitettä mitään;
YMP:93§  lupaviranomainen voi valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan, jos:  1) hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin 3) toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muuttamalla.

Lainvoimaiset ymp-ja maa-ainesluvat voi kunta purkaa 93 §, 181 § perusteella. Luvan edellytykset eivät ole täyttyneet.
Kunta voi perua luvan, hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin. Toiminnan jatkumisen edellytyksiä ei saada täytettyä lupaa muuttamalla ( ilman räjäytystoimintaa ei onnistu toiminta).

YSL 181 § pykälän seuraus on tullut esille räjäytystyö. Aiheuttaa välitöntä vaaraa hengen ja omaisuudensuojelu. YMP- ja maa-ainesluvissa huomioimatta onnettomuusvaarallinen räjäytystyö.

HALLINTO-OIKEUDET vastauksissaan; kun olen vedonnut tapauksiin räjähteistä
"Hallinto-oikeus vahvistaa päätöksessään, että räjähdysainelain mukaiset luvat eivät kuulu maa-aineslupia myöntäville viranomaisille".
Ei kuulu, mutta kuuluu huomioida. Tukesin luvat puuttuu YSL:n ja maa-aineksen ottoa ei voi toteuttaa, koska kyseisiä räjähdemääriä ei voi tuoda alueelle eikä käyttää.
Ympäristö- ja maa-ainesluvissa räjäytystoiminta ja räjähdysaineen käyttö jätetään huomioimatta päätöksiä tehdessä, koska se tekisi toiminnasta mahdotonta. Tapauksia on satoja ympäri maan.

Lupahakemuksissa jo tuodaan esille, että räjähdysaineita ei ole huomioitu lupaa myönnettäessä. Kuitenkin niitä miljoonia kiloja käytetään lainvastaisesti asutuksien vieressä.

Jos käytetyt räjähdemäärät louhimolla tuotaisiin esille, suojaetäisyys olisi kilometrejä. Käytössä ylitetään kymmenkertaisesti sallitut räjähdemäärät ja räjähteitä tarvitaan kivikuutiota kohti 1-1,4 kg ja ympäristöhaitat tällaisissa räjäytyksissä ovat niin suuret, että louhijankin salattava toiminnan todellisuus. Käyttömäärät ovat samaa luokkaa kuin kaivoksilla ja ko. määriä ei voi käyttää 10 000- 19 000 kiloon asutuksen vieressä.

Kunnassa on jo toimivalta puuttua lainvastaisesti myönnettyihin YMP-ja Maa-aineslupiin.
Ympäristövalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että ympäristössä tapahtuvat toiminnot ovat lainsäädännön sekä viranomaisten myöntämien lupien ja määräysten mukaisia.
Valvonnassa seurataan toimintojen lainmukaisuutta, toimintojen aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja ympäristöolosuhteissa tapahtuvia muutoksia.

-Tukesin lupa jätetty hakematta tietoisesti. ja on osoitus virheellisestä lupa menettelystä. (kaikki toiminta huomioitava lupa hakemuksissa).
 - Ympäristölupaa käsiteltäessä otetaan huomioon toiminnan kaikki ympäristövaikutukset, jolloin räjähdysaineet ja niistä aiheutuvat vaarat, käsittely, käyttö, varastoinnit ja haitat tulee selvitettäväksi.
- Tukesin kirjallisia lupia ei ole.

- Viittaus "Kumpaakin lainsäädäntöä sovelletaan itsenäisesti ja kummankin lainsäädännön mukaiset luvat ja ilmoitukset ovat toisistaan riippumatta tarpeen. ( Lainaus Kari Kuusiniemen kirjasta).

Ennakkopäätös KHO:20 8.4.2014/1153: liittyy myös YMP lain tarkkailutietoihin 109 § . Ei ole huomioitu räjäytystoimintaa ympäristöluvissa/maa-ainesluvissa ja asukkailla ei ole ollut hallintovalitus mahdollisuutta Tukesin luvista, vaikka ympäristöluvan varaiseen toimintaan liittyy räjähdysaineiden käyttö ja räjähdemääriä emme ole saaneet tietää. KHO: n ratkaisussa kuitenkin vahvistetaan räjähdysaineiden tietojen saanti ja ovat YSL tarkkailutietoja 109 §.

Ympäristölainsäädännön mukaisessa lupamenettelyssä muun ohella kiinnitettävä huomiota onnettomuusriskeihin ja kemikaali (räjähdys)lainsäädäntö sisältää monia sellaisia turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimuksia, joiden noudattaminen on myös ympäristölupakäsittelyssä otettava huomioon.

YMP- luvissa huomioimatta alla olevat asetuksen kohdat, jotka olisivat vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla: VNA 713/2014:
4 § Hakemukseen liitettävät tiedot 1) muut myönnetyt luvat.

5) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettu suuronnettomuuden vaaran arvioimiseksi laadittu selvitys tai ympäristönsuojelulain 115 §:ssä tarkoitettu sisäinen pelastussuunnitelma;

YSA 3 § Lupahakemuksen sisältö lupahakemuksessa on oltava: 5) arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa taikka arvion sisältävä ympäristönsuojelulain 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma;

Kaavassa räjäytystoiminta tulee huomioida. Onnettomuus vaara on huomioitava.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050390   Lue 20 § .Vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset. Lakia rikotaan törkeästi tässä myös.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Räjähteiden käsittely on vaarallista työtä, josta aiheutuvat seuraukset ovat aina vakavia. Kiviä sinkoilee useasti hengenvaarallisissa räjäytyksissä.
Säännökset koskevat räjähteiden valmistusta, käyttöä, varastointia, säilytystä, maahantuontia, luovutusta sekä hävittämistä. Näiden säännösten tarkoituksena on näistä toiminnoista aiheutuvien henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen ehkäiseminen sekä myös yleisen turvallisuuden edistäminen.

Lainsäädäntö ja turvallisuusohjeet muodostavat vahvan tukirangan räjähteiden turvallisuudesta huolehdittaessa. Räjähteiden varastoinnissa lähtökohtana on se, ettei yleisen turvallisuuden ylläpitämistä eikä hengen, omaisuuden ja ympäristön suojelemista vaaranneta.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Näin kunnissa vastataan:
-- "Ymp. tarkastaja xxxxxxx toi esille , ettei räjäytystoimintaa ole huomioitu".  (jolloin  ympäristövaarallinen toiminta huomioimatta).
Ympäristötarkastaja xxxxx on ilmoittanut meille ”olen välittänyt viestinne näille toimivaltaisille viranomaisille ja lisäksi hän tuo esille, että räjähdysainelainsäädäntöä valvoo Tukes ja poliisi”.
4.4.2017 ympäristöpäällikkö on lähettänyt viestin meille ”Kiireisissä asioissa oikea taho on yleinen hätänumero 112. Välitämme viestinne myös poliisin ja Tukesille, kuten edelliset viestinnekin”.
ASUKKAAT TEKI RIKOSILMOITUKSEN: Pallottelu alkoi
- ensin L-uudenmaan poliisille
-ent.sisäm. Päivi Räsäselle- sisäm. Risikolle-siirto sisäministeriöön- siirto- poliisihallitukseen ja muuttui matkalla rikosilmoitus!!! KANSALAISKIRJEEKSI ???

OULUN puolesta kerta paukut myönnetään 10 000 kiloa ja 3 taloa vaurioitui samalla räjäytyksellä. Rikosilmoitukset katoaa tutkimatta eikä kirjata "Rikille".
Ympäristötarkastaja Oulusta myöntää, että ”Kuten totesin varsinaisesta räjäytyksestä ja räjäytystyöstä on oma lainsäädäntö kuuluvat Tukes, poliisi ja työnsuojeluviranomaisille.”

Omassa tapauksessa lupa asioissa Kunta toi esille " räjäytystoimintaa ei ole huomioitu eikä siihen liittyvää lainsäädäntöä. Luonnollisesti niitä on noudatettava". POLIISI salasi louhijan käyttämät räjähdemäärät ja syytettiin, että 2-3 kertaa olisi räjäytetty (mistä tuli tuomio). Todellisuus oli 9 v/ n. 5 ker vrk ja satoja/ tuhansia kiloja kerralla.

Karua luettavaa lupa asioista Espoon Kulmakorvesta,
"Suuret räjäytykset ovat jo aiheuttaneet Mustanpurontien asunnoissa vaurioita, jotka Rudus on kertonut johtuvan rakennusvirheistä".

Lupaehtojen vastainen ylisuurten räjäytysten tärinät ovat jo vuosia haitanneet lähiasukkaiden elämää.
Esitetyt pölyn- ja meluntorjuntatoimenpiteet eivät ole riittäviä Hakemuksen kohdassa 9 todetaan, että kerralla räjäytettävä kenttä on tavanomaisesti 5 000 m3. Tälläkään kertomalla ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Esim. 7.2.2014 räjäytettiin kenttä, jonka koko oli 29 607 k-m3 . Lisäksi on ollut runsaasti yli 20 000 k-m  3  kenttiä. 

https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tas...
"Paikalla käyneet asiantuntijat arvioivat talon korjaamisen kustannukset kymmenistä tuhansista jopa sataan tuhanteen euroon".
"Myös muihin kylän taloihin ilmestyi samankaltaisia vaurioita".
"Räjähdys oli irrottanut takan seinästä. Sen päivän jälkeen se on ollut käyttökiellossa, Häkkinen kertoo".
"Kävi ilmi, että räjähdys oli peräisin muutaman sadan metrin päässä sijaitsevalta Lemminkäisen työmaalta, jonne yhtiö valmistelee kivimurskaamoa".
"Kevään aikana jatkuneet ammunnat aiheuttivat taloon myös muita vaurioita, Häkkinen kertoo".

Meitä on satoja joilla on omaisuus vaurioitettu satojen tuhansien edestä ja poliisi ei edes kirjaa rikosilmoituksia. Oma kotini myös vaurioitui toistuvasti ja KHO:ta myöten vauriot on vahvistettu louhinnan seurauksesta tulleiksi. Mutta poliisi ei toiminut sittenkään ja rikosilmoitukset katosi tutkimatta Paateron palatsiin.

Asukkailla olisi hallintolain mukaan oikeus valittaa Tukesin luvasta, minkä vahvistaa myös Tukes. Turvatekniikan keskuksen lupapäätös vaikuttaisi välittömästi asukkaiden oikeuteen tai etuun.
- 16:0 normien sirpalevaara ( 0,5 kg. räjähteitä/ 500 m) /paineaalto vaara (25 kg räjähteitä/ 1000 m) alueella. Asutus lain määrittelemällä vaara-alueella jo edellä mainitulla räjähdemäärällä.
 

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Vireillepano hallintopakkoasiassa
Ympäristölaeissa oleva hallintopakko on hallinnollinen keino, jolla pyritään saamaan toiminta jälleen lailliseksi ja ehkäistä ympäristön pilaantuminen.

Mitä tarkoittaa hallintopakko.
Ympäristösuojelulain mukainen hallintopakko tarkoittaa, että hallintoviranomainen antaa määräyksiä sellaiselle, joka rikkoo lakia tai sen nojalla annettua asetusta tai määräyksiä.
Hallintopakko päätöksellä voidaan esim. sakon uhallakieltää jatkamasta lainvastaista toimintaa.

Lisäksi poliisilla on suoraan myös valvonta velvollisuus ja voi toiminnan kieltää välittömästi lain vastaisena.

Laki 390/2005 ja asetukset edellyttää, että poliisin on tarkistettava toiminta, mutta poliisi ei tarkista, koska ei ole Tukesin lupaa, jota asutuksen vuoksi ei voi edes laillisesti saada!

Räjähdysaineen käyttöä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvatekniikan keskuksen luvalla. Kun Tukesin luvat olisi haettu ja myönnetty, laki edellyttää tämän jälkeen poliisia tarkistamaan varastojen lain mukaisuuden, eli laissa on valvontavelvollisuus myös poliisilla: (79 § räjähteiden käyttö), (78 § ilmoitus räjäytystyöstä) ja ( 13 luku 60 § vaatimukset).
POLIISI: https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta

Kyseessä ovat kuitenkin virallisen syytteen alaiset rikokset niitä ei tilastoida, niitä ei tutkita näin ongelma pysyy maton alle lakaistuna.

Mitä tarkoittaa vaarallinen alue ja asuttu alue lainsäädännössä: Vaarallisella alueelta on poistettava ihmiset ja asutus on myös vaara-alueen sisällä.
Lainsäädäntö edellyttää riittäviä suojaetäisyyksiä vaaraa aiheuttavien kohteiden ja asumisen välillä.
Asetus 644/2011 3) vaarallisella alueella räjäytyskohteen ympäristöä, jossa henkilö voi fyysisesti vahingoittua kivenheiton, sinkoutumisen, tärinän, painevaikutuksen, putoavien kivien tai kaasujen taikka muun sellaisen syyn vuoksi.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, US:n kautta ei tämä asiakokonaisuus parane; vaikka sisnällään on hyvä, että jaat tietoa asioista.

Oletko miettinyt, miten saisit tämän tärkeän - tosi törkeän - lainvastaisen asiantilan korjaantumaan?

Mikä olisi Sinusta paras keino?

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Miten saisi kymmeniä vuosia jatkuneen lain vastaisuuden ja kuka uskaltaa puuttua SISÄMINISTERIÖ ON lain mukaan vastuussa valvonnasta ja rikoksista.

Näin minulle vastasi mm. ent. sisäm. Päivi Räsänen sähköpostilla.
"Asia on tärkeä ja on hyvä, että kiinnitätte siihen huomiota.
Lakia ja asetuksia tulee noudattaa janoudattamisen valvonnan tulee olla asianmukaista.
Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on räjähteiden kaltaiset vaaralliset aineet ja niiden aiheuttamat ympäristövahingot.
Suositteln myös lähestymään aiheella työ-ja elinkeinoministeriötä, ympäristöministeriötä ja sisäministeriötä".

Kaikkia on tavattu ja tehty rikosilmoitusta, toisutvasti vaadittu ministeriöitä selvittämään ja puuttumaan laittomuuksiin räjähteisiin ja ympäristölupiin ja asetuksen 800/2010 kumoamista.

Olen tavannut kansanedustajia eduskunnassa, käyneet meillä ja käyty papereita läpi. mm. STM Pirkko Mattila kansanedustaja aikoi toimia ja lähtä kumoamaan asetusta. samoin pyysi minua kaveriksi ministeriössä käymään ym.

Mitään ei ole tapahtunut hänen toimesta eikä muidenkaan kansanedustajien. Olen toistuvasti satoja satoja kertoja ollut yhteydessä ministereihin ja ministeriöön, poliisijohtoon ym. käyneet EOA-miehen tykönä olemme vaatineet VKSV puuttumaan, mutta Matti Nissisen aikana vastattiin aivan muuhun mistä teimme tutkinta pyynnön.

TEM Jari Linströmille avoin kirje!
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa alan lainsäädännöstä ja lainsäädännön valmisteluun liittyen olette allekirjoittaneet ministerinä asetuksia.
http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243058-tem...

Kirjeitä mennyt mm. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg, entinen sisäm. Päivi Räsänen, TEM Jari Linström, ja kansanedustajat.
Hyvä kansanedustaja Päivi Räsänen entisenä sisäministerinä pyydän teitä perehtymään murskaamoiden räjähdysainelain vaatimuksiin/ käyttöön ym. lain vaatimuksiin. Pyydän, että kauttanne välitätte Sisäministeriön kansliapäällikölle Päivi Nergille, TEM ministeri Jari Linströmille kirjelmäni ja pyydän keskustelemaan heidän kanssaan mihin toimenpiteisiin asiassa on ryhdyttävä ja, että räjähteisiin liittyvä valvonta saadaan asianmukaiseksi.

Pyydän teitä välittömästi perehtymään, miksi laiton räjähteiden käyttö on ylipäätään mahdollista, kun laki edellyttää lupaa hakemaan Tukesilta koskien käyttöä, käsittelyä, valmistamista ja varastointia murskaamoilla. Räjähteiden laittomuudet murskaamoilla jatkuu, vaikka lakeja uudistettiin vasta, ja Tukesin ja poliisin valvonta pettää.

Teimme laajan tutkintapyynnön sisäministeriöön 2005 vuonna ja asiaa palloteltiin 4 vuotta ja muutettiin kanteluksi. Vaadimme 2009 vuonna siirtämään rikosilmoituksen valtakunnan syyt.virastoon siirtona. Teimme tutkinta pyynnön myös räjähteisiin liittyvästä laittomuudesta mitä tapahtuu koko maassa- näytöjen kera. Valvovista viranomaisista myös tutkinta vaatimus.

Valtakunnansyyttäjä teki päätöksen 2009 vuonna, että rikostunnusmerkin mukainen louhinta ja räjäytystyö on tapahtunut 1982-1991 vuosina ja samoihin tekoaikoihin virkavirheet, mutta tutkintaa ei voida aloittaa, koska asia on vanhentunut.

Huomatkaa!!! Valt.syyttäjä jätti tutkimatta asiat jotka ei olleet vanhentuneet mm. 2009 hakivat väärillä tiedoilla louhimoa kaavassa maa-aineksen ottoon ja räjähdystoiminnasta lakia jota rikotaan edelleen kautta maan louhimoilla/murskaamoilla. TUkesin ja poliisi johtajan vastuu.

Uudistimme tutkinta pyynnön valtak.syyt.virastoon 2010 ja vaadimme tutkimaan mitkä jätettiin huomioimatta ja tutkimatta edellisessä päätöksessä. Saimme vastauksen, että asiat kuuluu työ ja elinkeinoministeriölle (rikosilmoituksen kohde räjähteiden vuoksi) kuuluu TEM ja kukapa omiaan virheitä tutkisi.

Vastauksia olen saanut m. aikoinaan sisäministeri soitti 2x samana päivänä ensin vastaus "puutun kovin ottein" toinen vastaus "sisäministeriö estää puuttumasta". Kauhistellen laittomuutta.

Saimmehan KRP.n tutkimaan tapaustamme eduskunnan oik.asiam. toimesta 80-luvulla tutkimukset keskeytyi saman tien ja tutkija Eero Klemetti sanoi ”maksettu juttu tässä haisee raha”.

Pihapiirimme tuhottiin lupa ehtojen vastaisesti 82-91 vuoden aikana ja viranomaisten ja poliisin piirileikki on jatkunut siitä saakka.
Ko. tutkinnasta ei tehty päätöstä ollenkaan, vaan nimismies syytti, että pihapiirissämme oli räjäytetty vain kolme kertaa 68kg.
Tehtiin loppujen lopuksi paperit kuinka vain 3x olisi räjäytetty alueella 68 kiloa. Todellisuus oli satoja kertoja, eli 5 kertaa päivässä vuosia ja räjähdemäärät olivat satoja/tuhansia kiloja.

Olemme tavanneet mm. KRP päällikkö aikoinaan sanoi henkilökohtaisesti "Suomessa ei tarvita KRP:tä, kun paljastuu tarpeeksi pahaa".

Seura lehden toimittajan kanssa kävimme ministeriössä tekemässä rikosilmoituksen josta juttu Seura lehdessä – ei vastausta siihenkään rikosilmoitukseen vaikka toimittajakin joutui kivisateeseen pihassa räjäytyksen aikana. Seura kuvasi vuosien mittaan miten toiminta on muuta kuin luvissa edellytetään.

2014 KHO teki päätöksen, kun 2010 vuonna louhimoa haettiin väärillä tiedoilla maa-aineksen otto alueeksi, mutta KHO kumosi EO alueeksi louhimoa ei hyväksytty kaavassa.
Louhimo jäi tuhottuna asutuksen keskelle ja kaikki viranomaiset pakoilevat vastuuta maisemoinnista. Laki edellyttää MAL 14 § jopa hallinto pakkoa käyttämään maisemoinnissa.

Poliisi osaa olla yllätyksellinenkin;
Poliisilta 2012 vuonna. saamme yllättäen kirjeen Komisario xxx Ylivieskasta, että olisimme tehneet rikosilmoituksen xxxx välityksellä. Emme tarvitse xxx välikädeksi osaamme tehdä itsekkin rikosilmoituksen.

Mitään tutkintapyyntöjä emme ole toimittaneet kyseisenä ajanjaksona, koska olemme tehneet vuosien mittaan toistuvasti rikosilmoituksia, mutta emme ole saaneet niihin edes vastauksia.

Rikoskomisario teki päätöksen nyt keväällä tutkimatta, että mitään rikosta ei ole tapahtunut mikä on täyttä valhetta, koska kaikki louhinta on tapahtunut jo aikaisemmin ja nyt jälkikäteen kunta yrittää kaavoittaa maa-aineksen otto alueeksi aluetta.
Poliisi ei ole kuulustellut meitä vaan päätös tehtiin, että kunnanviranomaisilta saadun tiedon mukaan louhija on laittanut lupa hakemukset vireille ja kunta on kaavoittanut maa-aineksen ottoon alueen. Joten mitään rikosta ei ole tapahtunut, mutta komisario ei tutkinut asiaa, että kunta väärillä tiedoilla hakee kaavoitusta ja kaikki louhinta on todellisuudessa tapahtunut kymmeniä vuosia sitten.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Vihdissä ei KHO piitannut ennakkopäätöksistä mitään vaikka asutus huomattavasti alle 300 metrin.

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapa...

KHO.ta on ennakkoratkaisuja

Vuosikirjanumero: KHO:2015:51
Antopäivä: 8.4.2015
Taltionumero: 910
Diaarinumero: 1152/1/14
Kivenlouhintaan ja murskaukseen haettu ympäristölupa oli evättävä, koska louhittava alue sijaitsi kokonaan tai lähes kokonaan alle 300 metrin etäisyydellä häiriintyvistä kohteista. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 12 §:n nojalla säädetyn kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:ssä säädetty 300 metrin vähimmäisetäisyysvaatimus asuinrakennuksiin oli louhinnan osalta ehdoton. Sillä, että naapurikiinteistöjen omistajat eivät vastustaneet hanketta tai että mainitun asetuksen mukaiset melutason raja-arvot eivät hakijan esittämän selvityksen mukaan ylittyneet lähimmillä asuinkäytössä olevilla kiinteistöillä, ei ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentin mukaan ollut merkitystä asian arvioinnissa.

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.

KHO:2015:52
vuosikirjanumero: KHO:2015:52
Antopäivä: 8.4.2015
Taltionumero: 911
Diaarinumero: 2197/1/14

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapa...

Alle 300 metrin etäisyydellä louhittavaksi suunnitellusta alueesta sijaitsi asumiseen ja loma-asumiseen käytettäviä rakennuksia piha-alueineen. Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta ympäristönsuojelulain (86/2000) 12 §:n nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:ssä säädetty 300 metrin vähimmäisetäisyysvaatimus oli kivenlouhinnan osalta ehdoton. Hakemussuunnitelman mukaan toteutettuna hanke oli mainitun asetuksenkohdan vastainen eikä lupaa siten ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentti huomioon ottaen ollut voitu myöntää.

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapa...

Vuosikirjanumero: KHO:2015:51
Antopäivä: 8.4.2015
Taltionumero: 910
Diaarinumero: 1152/1/14

Kivenlouhintaan ja murskaukseen haettu ympäristölupa oli evättävä, koska louhittava alue sijaitsi kokonaan tai lähes kokonaan alle 300 metrin etäisyydellä häiriintyvistä kohteista. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 12 §:n nojalla säädetyn kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:ssä säädetty 300 metrin vähimmäisetäisyysvaatimus asuinrakennuksiin oli louhinnan osalta ehdoton. Sillä, että naapurikiinteistöjen omistajat eivät vastustaneet hanketta tai että mainitun asetuksen mukaiset melutason raja-arvot eivät hakijan esittämän selvityksen mukaan ylittyneet lähimmillä asuinkäytössä olevilla kiinteistöillä, ei ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentin mukaan ollut merkitystä asian arvioinnissa.

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.

Luvanhakija on velvollinen tekemään alueella maisemointi- ja muut jälkihoitotoimenpiteet, joista aiheutuvat kustannukset tulevat luvanhakijalle nyt kohtuuttoman suuriksi suhteessa otetun kiviaineksen määrään.

Louhimon osalta 300 metrin vähimmäisetäisyyden alittuminen on siten ehdoton este ympäristöluvan myöntämiselle.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, Sinulla on materiaali jo kasassa: miksi et vetoaisi presidenttiimme laittomuuksien lopettamiseksi?

Sauli on lämminsydäminen, mutta tarvittaessa riittävän "kovakourainen" Maan Isä - kannattaisiko kokeilla? :)

PS. Jyväskylästä vesankalaiset koululaiset kannattaisi ottaa mukaan vetoomukseen

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ilman muuta jos porukkaa löytyy kokoon asian puolesta. Yksin ei kannata, koska monet eivät enään jaksa taistella. On paljon sellaisia, että luulevat viranomaisten toimivan oikein vaikka näkevät mitä touhu on. (ei ymmärrystä lain säädännöstä ym.).

Nämä jotka oikeudessa ovat louhijolle joutuneet huomattaviin korvauksiin kanteissaan. Myöntävät, ettei oikeutta saa oikeudessa ja poliisiin mennyt luottamus. Heidän pitäisi nyt laittaa ääntä kuuluviin.

Vääryyden edessä ei tarvitse vaieta. On minuakin uhkailtu "jos poliisia vastaan toimit tulee huonot oltavat" tämän lausui rikoskomisario tason poliisi.

Meillä on todellakin huonot oltavat, koska rikoksia ei tutkita edelleen.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, välitin Laura Kanervolle, joka on vesankalaisten kyläaktiivi louhimoasiassa, tämän sinun blogisi sähköpostilla.

Voisitko Sinä vielä kysyä sähköpostilla heidän kiinnostusta lähteä mukaan vetoomukseen? Keräisittekö te myös lasten ja heidän vanhempien nimet (+ tehdyn nettiadressin) vetoomukseen mukaan? Niin olisi enemmän tehoa.

Tässä sähköpostiosoite:

laura.kanervo@gmail.com

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kyllä voin kysyä. Tarvisi laajaa rintamaa asian eteenpäin viemiseksi.

Tietoa saa välittää kaikki kestää päivän valon asukkaiden puolelta, mutta ei viranomaisten toiminta. Siitä syystä tutkintaa ei saada.

Asetuksia tehdään murskaamotapauksiin liittyen: mm. murskaamoalueet voivat olla 300 m asutuksesta ilman mitään melu- tai muutakaan haittaa, mikä ei ole todellisuudessa mitenkään mahdollista. Tällä perusteella voidaan tulla asutuksen viereen ja oikeudet voivat päätöksissään käyttää vain metrimäärää.

Lainsäädännön tarkoitus ei ole, eikä viranomaisten toiminta saa olla, että luvat myönnetään väärillä tiedoilla ja rikotaan eri lakien velvollisuudet.

Tarvitaan suojaeäisyyttä asutukseen kilometrejä, koska melu ja ylisuuret räjäytykset rikkovat talot yli kilometrinkin päässä. Räjäytystoiminta on villiintynyt täysin valvonta pettää. Luvat pitää olla haettu oikeilla tiedoilla ympäristöhaitoista, eikä kuten nyt kautta maan ei mitään melu eikä muitakaan haittoja ja räjähdysaineen käyttöä ei ole luvissa huomioitu.

Tilanne muuttui 80-90 luvulla. Louhimot siirtyivät emulsioräjähdysaineiden käyttöön ja toiminta ajautui täysin hallitsemattomaksi sen seuruksena tankki autot tuovat vastoin lain velvoitteita asutuksen viereen emulssiota (tarkoitettu kaivoksiin). 10 000- 19 000 kiloa pumpataan kallioon vaikka laki edellyttää.

Vihtavuoren onnettomuustutkimus selostuksessakin käy esille "Oy Forcit Ab:n emulsioräjähteiden tuotantomäärät ovat viime vuosina moninkertaistuneet kaivosteollisuuden kasvun ja infrarakentamisen seurauksena. Perinteisistä louhintaräjähteistä on siirrytty käyttämään emulsioräjähteitä".

samasta tutkimus selostuksesta myös: "Emulsioräjähdejätteiden käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja hävittämistä koskevien menettelyjen asianmukaisuudesta tulee varmistua ja niiden noudattamista valvoa".

"Räjähteiden valmistus ja varastointi ovat luvanvaraista toimintaa . Tämä
koskee myös matriisia ja kaasutus-liuosta. Työmaalle perustettavalle räjähde varastolle on haettava lupaa Tukesilta".

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Pitkät perinteet räjähdelaittomuuksilla:

Omassa tapauksessa silmiemme edessä näimme, kuinka pihapiirissä satoja / tuhansia kiloja räjähdettä ladattiin kallioon ja poliisi näki saman, mutta kirjasi tarkistuspöytäkirjoihin vain muutamia kiloja. Suurimman räjäytyksen todettiin olevan 5 kiloa, mutta todellisuudessa alueella räjäytykset olivat tuhansia kiloja. Silti oikeus vuonna 1991 kuitenkin totesi talovauriot ja naapuruussuhdelain mukaisen pysyvän, kohtuuttoman melu-, pöly- ja tärinähaitan.

80-90-luvuilla joka puolella Suomea vietiin väärin eteenpäin, että räjäytykset olivat muutamia kiloja ja siitä syystä ei talot vaurioidu. Jopa satoja grammoja vain!!!!!

2000-luvusta eteenpäin alettiin myöntää, että räjähdemäärät kertapaukussa ovat esimerkiksi: 19 000 kiloa Espoo, Kotka todistettavasti 13,380 kiloa, Oulun puoli 10 000 kiloa. Tällaisia määriä ei saa asutuksen vieressä edes ampua. Siirryttiin emulsion käyttöön ja alettiin myöntää edellä mainittuja määriä käytettävän.

Emulsioräjähdysaineet on tarkoitettu kaivoksiin ja maanalaisiin kohteisiin, mutta silti käytetään todellisuudessa asutuksen vieressä kautta maan. Viime vuosikymmenen aikana emulsioräjähteiden käyttö on lisääntynyt . Forcitilla valmistettavista räjähteistä noin 75 % on emulsioräjähdettä.
Forcitilla emulsioräjähteiden valmistus ja käyttö on lähtenyt kasvamaan vuodesta 2005. Kaivosteollisuuden ja infrarakentamisen seurauksena emulsioräjähteiden tuotantomäärät ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 2010 ja moninkertaistuneet viime vuosina.

Poliisilla on valvonta velvoite laissa; Louhimoiden ja murskaamoiden laittoman toiminnan vuoksi kilometrien päässä talot särkyvät ja poliisi ei tutki. Viranomaisia ei saa paikalle, vaikka seismologian laitoksellakin luullaan ensin maanjäristykseksi:
poliisi ei tarkista, koska ei ole Tukesin lupaa, jota asutuksen vuoksi ei voi edes laillisesti saada!

Konsulttien väärillä tiedoilla asiat hoituvat louhijoiden hyväksi, etteivät ko. määrät aiheuta tärinää, ja näin laittomuus jatkuu asutuksen vieressä.

Vihtavuoren tutkintaryhmän ehdottamat toimenpiteet vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi:
1. Emulsioräjähdejätteiden käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja hävittämistä koskevien menettelyjen asianmukaisuudesta tulee varmistua ja niiden noudattamista valvoa.

Poliisille on ilmoitettava räjäytyksistä ja ilmoituksesta on käytävä esille 60 § vaatimukset.

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015

13 luku Räjähteiden käyttö, 60 § Ilmoitus räjäytystyöstä

Räjäytystyötä koskeva kemikaaliturvallisuuslain 79 §:n mukainen ilmoitus poliisille tulee tehdä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista. Räjäytystyöstä, jossa räjähteitä käytetään yksittäisinä panoksina, enintään 25 kiloa vuorokaudessa ja enintään yksi kilo panostilassa, tulee ilmoittaa poliisille viimeistään yksi vuorokausi ennen työn aloittamista.
Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:
1)räjäytystyömaan sijainti;
2)työmaan arvioitu kestoaika ja arvioidut räjäytyspäivät tai -viikot;
3)räjäytystyön johtajan nimi ja yhteystiedot;
4)räjähteiden säilytys- ja varastopaikat työmaalla; sekä
5)tarvittaessa selvitys räjähteiden valmistuksesta siirrettävällä laitteistolla sekä siihen liittyvien vaarallisten kemikaalien varastoinnista.

Poliisi voi edellyttää turvallisuussuunnitelman toimittamista ennen räjäytystyön aloittamista.

Laki 390/2005 7 § Lupapäätöksestä tiedottaminen edellyttää tiedottamista poliisille. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on toimitettava tieto lupapäätöksestä aluehallintovirastolle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, pelastusviranomaiselle, poliisille sekä kunnalle.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, kerrot, että "Tarvisisi laajaa rintamaa asian eteenpäin viemiseksi." Sitä samaa vesankalaisetkin tuumailivat. Siksi toivoisin teidän tekevän yhteistyötä asiassa, se olisi molempien etu.

Teillä on yhdessä kyllä hyvä tulivoima: miten huonosti on ollut asiat ennen ja miten ne voidaan tulevaisuudessa tehdä paremmin.

Vesankajärven louhimoa ei ehkä tulla perustamaan, jos vetoomuksenne onnistuu. Lasten turvallinen koulutie säilyy ja rauha kylällä.

Samalla, ja lopulta, Sinä, Sanna, toivon mukaan löydät teidän perheelle oikeutta omassa asiassanne.

On kirvelevää seurata molempien tahojen taistelua "tuulimyllyjä" vastaan!

***** Onnea yhteiselle vetoomuksellenne! Olen hengessä mukana :D ******

Toimituksen poiminnat