Sanna Tenkula Ympäristörikosta vastaan

Miksi ministerit eivät puutu ja miksi ministeriöt eivät valvo lain velvoitteita?

Oletteko tietoisia kansanedustajat, että kivilouhimoilla/murskaamoilla saa jatkua louhintalupien haku ja hyväksyminen vastoin eduskunnan säätämiä lakeja ja asetuksia? Valvontaviranomaisella on aina velvollisuus ryhtyä toimiin, mikäli ympäristölupaa ei noudateta.

Ympäristövalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että ympäristössä tapahtuvat toiminnot ovat lakien, asetusten sekä viranomaisten antamien lupien ja määräysten mukaisia.

Ympäristövalvonta koostuu valvontaviranomaisen toimista, joilla varmistetaan lainsäädännön noudattaminen, luvan myöntämisen edellytysten täyttyminen sekä luvan ja lupamääräysten valvominen. Valvontaviranomaisen on ryhdyttävä hallinnollisiin ja/tai oikeudellisiin toimenpiteisiin, jos valvontaviranomainen saa tietää, että toiminnanharjoittaja rikkoo ympäristölainsäädäntöä.

Maa-aineslaki ja YSL edellyttäisi huomioimaan lupahakemuksissa ja päätöksissä räjäytystoiminnan, mutta sitä ei huomioida, koska räjäytystoiminnassa on oma itsenäinen lainsäädäntö ja se edellyttää hakemaan Tukesin lupia, joita ei voi saada turvallisuussyistä asutuksen vuoksi.

Tapauksia on satoja ympäri maan ja asetusta 800/2010 käytetään hyväksi. Asetus 800/2010 on hyväksytty vain melun ja pölyn etäisyydeksi 300 metriä, eikä onnettomuusvaaralliseen räjäytystoimintaan.
Louhimoihin liittyy valtava laiton räjähteiden käyttö ja miljoonia kiloja räjähteitä vuodessa käytetään asutuksien vieressä laittomilla keinoilla ympäri Suomen.

Hallinto-oikeudet eivät voi antaa lupaa räjäytystoiminnalle, koska siitä on oma erityislainsäädäntö. Edelleen oikeuksissa ja lupapäätöksissä viedään eteenpäin asioita, kuinka räjähdysainetoimintaa ei ole huomioitu lupia myönnettäessä. Ympäristötarkastaja Oulusta myöntää, että ”Kuten totesin varsinaisesta räjäytyksestä ja räjäytystyöstä on oma lainsäädäntö kuuluvat Tukes, poliisi ja työnsuojeluviranomaisille.” Omassa tapauksessamme ja näin se on muillakin. Maa-aineksen irrotukseen kuuluvaa räjäytystyötä ja liittyviä pakollisia lain velvoitteita varastoinnista, käytöstä ja pelastussuunnitelmista ym. ei ole hakemuksissa edes esitetty.

Räjähteiden käyttömäärät ovat niin valtavia, että panostusmäärät ja varastovaatimukset koskevat kilometrien päähän. Asukkailla olisi hallintolain mukaan oikeus valittaa Tukesin luvasta, mutta mistä valittaisimme, kun lupia ei edes haeta!

Ympäristölainsäädännön mukaisessa lupamenettelyssä muun ohella kiinnitettävä huomiota onnettomuusriskeihin ja kemikaalilainsäädäntö sisältää monia sellaisia turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimuksia, joiden noudattaminen on myös ympäristölupakäsittelyssä otettava huomioon. Kemikaalien (räjähteiden) varastointia, käyttöä ja käsittelyä säädellään myös YSL:ssa ja jätelaissa. YSL 19 § Kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista säädetään lisäksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa 390 / 2005. Sen tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää yleistä turvallisuutta.

KHO tuomari Kari Kuusiniemi vahvistaa kirjassaan seuraavaa: ”Kemikaalilainsäädännön (räjähdelain) ja ympäristönsuojelulainsäädännön suhdetta voidaan luonnehtia rinnakkaiseksi. Kumpaakin lainsäädäntöä sovelletaan itsenäisesti ja kummankin lainsäädännön mukaiset luvat ja ilmoitukset ovat toisistaan riippumatta tarpeen.” (Lainaus Kari Kuusiniemen kirjasta). 

 

MAA-AINESLAKI:

MAL-lain soveltaminen edellyttää perusteellista tietoa mm. ottamisen vaikutuksista ympäristöön räjähteitä käytettäessä, jota ei ole huomioitu päätöksiä tehdessä. Ottamissuunnitelma on asiakirja, jonka sisältö muodostaa maa-aineslain mukaisen lupa- ja lupamääräysharkinnan keskeisen perustan. Lähtökohtana on, että ottamissuunnitelma, jossa velvoitteet esitetään, sitoo luvansaajaa. Maa-aineslain 5 §:n 2 momentti velvoittaa hakijan selvittämään tarvittavassa laajuudessa vallitsevat luonnonolosuhteet sekä hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin.

Luvat myönnetty räjähdystyömaille huomioimatta räjäytystoiminta. Ottamisen sääntely pitää tapahtua lupamenettelyn kautta ja lupaharkinnassa on otettava huomioon lain 3 §:n ympäristöehdot.

Maa-aineslaki 11 § edellyttää ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. (9.12.1983/928) Maa-aineslaki 3 § on mm. vaara ehdottomasti kielletty.

Valtioneuvoston asetuksella maa-ainesten ottamisesta 926/2005 säädetään lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista. 4) Tämä tarkoittaa selvitystä ympäristöhaittojen vähentämiseksi suunnitelluista toimenpiteistä, arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä suunnitelma toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailusta.

Maa-aineslaissa on hallintopakkoa ja rangaistuksia koskevat säännökset lainvastaiseen toimintaan syyllistyttäessä MAL 14 §. Jos ainesten ottamiseen ryhdytään vastoin lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka muutoin laiminlyödään niiden mukaisten velvollisuuksien täyttäminen, menettelytapa vastaa muun ympäristölainsäädännön ratkaisuja.

Valvontaviranomaisen on velvoitettava asianomainen noudattamaan säännöksiä, poistamaan tai muuttamaan tehdyn työn vaikutukset taikka palauttamaan vallinnut olotila ja täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai sillä uhalla, että tekemättä jätetty suoritetaan laiminlyöjän kustannuksella (MAL 14 §).

Louhinta alueet tuhotaan lupa-ehtojen vastaisesti ja alueet jäävät kuin sotatantereet vaaralliseksi, vaikka MAL:ssa on maisemointipakko. Pihapiirinikin ympäristörikos on edelleen maisemoimatta, kuten kunta tuo esille: ”Alue on vaarallinen ja turvaton”.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

YMPÄRISTÖMENETTELYJEN SUJUVOITTAMISTA EI VOI toteuttaa kivilouhimoilla/murskaamoilla.

Onko tarkoitus jatkaa, että laiton räjäytystoiminta sujuvoitetaan valvomattomuudella?
Miksi valtavat räjäytystyömaat saavat toimia ilman lain velvoitteita ja onnettomuusvaarallista toimintaa ei voi sijoittaa mielivaltaisesti.
On vastoin MRL kaava määräyksiä- ja laki 390/2005 20 §.

Ministeri Tiilikainen oletteko tietoinen miten maa-aineslakia rikotaan ja sujuvoittaminen ei mahdollista MAL.ssa eikä YMP.suojelulaissa. Asetus kivenlouhinnassa 800/2010 ei huomio vähimmäisvaatimuksessa, kuin "melun ja pölyn".
Miten laiton räjähteiden käyttö on ylipäätään mahdollista, kun laki edellyttää lupaa hakemaan Tukesilta koskien käyttöä, käsittelyä, valmistamista ja varastointia.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) käsittelee räjähteiden valmistusta ja varastointia koskevia lupia sekä valvoo räjähdevarastoja.

Asukkailla olisi hallintolain mukaan oikeus valittaa Tukes luvista miten valitamme, kun lupa käsittelyä ei pystytä turvallisuus syistä tekemään?

Asetus 800/2010 on vastoin Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) nojalla.
Lain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää yleistä turvallisuutta.

Räjähteillä on oma itsenäinen lainsäädäntö, jota on sovellettava maa-aineksia otettaessa.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

MAL-lain soveltaminen edellyttää siten perusteellista tietoa mm. ottamisen vaikutuksista ympäristöön räjähteitä käytettäessä, jota ei ole huomioitu päätöstä tehdessä. MAL 3 § VAARA ehdottomasi este luvan myöntämiselle.

Lupahakemuksissa jo tuodaan esille, että räjähdysaineita ei ole huomioitu lupaa myönnettäessä. Kuitenkin niitä käytetään miljoonia kiloja lainvastaisesti asutuksien vieressä.

Maa-aineksen oton seurauksena asutuksen viereen tulee valtava lainvastainen räjähdysaineiden käyttö, mitä ei ole huomioitu maa-aineksen otossa hankkeesta aiheutuvana vaarana ja haittana/ onnettomuusvaara. Maa-ainesluvan mukainen toiminta ei onnistu ilman räjähteitä.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kirjallinen kysymys KK 19/2012 Vastausksen antoi Lauri Ihalainen eduskunnalle.

Työministeri Lauri Ihalaisen lausunto: Eduskuntakysymyksen johdosta, mistä ilmenee monet eri lakeihin liittyvät turvavaatimukset ja varastointi/ käyttö/ tilapäinen ja pysyvätyömaa/ lupamenettely ja pelastussuunnitelmat.

Kemikaalilaissa on oma lupajärjestelmä ja mikä mahdollistaa asukkaiden valitusmahdollisuuden räjähteistä.
Asukkailla olisi hallintolain mukaan oikeus valittaa Tukesin luvasta, minkä vahvistaa myös Lauri Ihalaisen vastaus hallitukselle.

Turvatekniikan keskuksen lupapäätös vaikuttaisi välittömästi asukkaiden oikeuteen tai etuun. Päätöksen oikeusvaikutukset kohdistuvat aiotun toiminnan sietämisvelvollisuuden vuoksi laajemmalle kuin yksin toiminnanharjoittajaan.
Asiassa on otettava huomioon myös asian perusoikeusulottuvuus Suomen perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaisesti ja tulkittava hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin tarkoitetulla tavalla.
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Hienoa, Sanna, olet ehdottomasti tärkeällä asialla! Laita nämä samat havainnot (ja paljon muita aikaisemmin kertomiasi) eteenpäin Lausuntopalvelu.fi -palveluun.

Tutkipa voisiko alla olevassa lausuntopyynnössä antaa nämä sinun edellä kertomasi esimerkit:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

Rekisteröityminen ja lausunnon antamainen Lausuntopalvelu.fi -palvelussa on ihan helppoa - kannattaa kokeilla!

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kiitos huomiostasi Kirsi!

Asia on tärkeä! Mitä teemme eduskunnan säätämillä lailla ja asetuksilla , kun niitä ei noudateta. Laissa räjähdys toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuusriskeiltä, joita liittyy vaarallisten aineiden valmistukseen, käsittelyyn, ja varastointiin.

Mitä tarkoittaa vaarallinen alue ja asuttu alue lainsäädännössä: Vaarallisella alueelta on poistettava ihmiset ja asutus on myös vaara-alueen sisällä.

Asetus 644/2011 3) vaarallisella alueella räjäytyskohteen ympäristöä, jossa henkilö voi fyysisesti vahingoittua kivenheiton, sinkoutumisen, tärinän, painevaikutuksen, putoavien kivien tai kaasujen taikka muun sellaisen syyn vuoksi.

Käytettävät räjähdemäärät STM 16:0 normien kokemusperäisten taulukon mukaan vaurioittavat välittömästi rakennukset.
Asumme lisäksi STM taulukko 6: sirpalevaaran aiheuttama vaara-alueen suuruus: 0.5kg räjähdysainemäärällä on vaara-alueen suuruus 500 metriä. Taulukko 7: paineaallon aiheuttaman vaara-alueen suuruus: yli 25kg 1000 metriä.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Lainsäädännön lisäksi kiviainestuotantoalueiden sijoittumisedellytyksiin vaikuttavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja kaavoitus.

Valtakunnalliset alueidenkäyttö-tavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 132/1999) määriteltyä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavan ohella.

390/2005 20 § Kaavan huomioon ottaminen
Vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset.

Suomi jäsenvaltiona ei noudata direktiivin edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä avolouhinnassa kivilouhimoilla ja murskaamoilla. Kysymyksessä ei ole mikään Suomen sisäinen lainsäädäntö, vaan Seveso- direktiiviin perustuva.

Samoin onnettomuusvaaran mahdollisuus on otettava huomioon kaavoituksessa.

Seveso-II- direktiivin maankäytön suunnittelua ja tuotantolaitosten turvallisuutta koskeva osuus on Suomessa saatettu voimaan kemikaali- ja maakäyttö- ja rakennuslain säädännöllä. Maankäyttöä koskeva artikla 12.

Maakäyttö ja rakennuslaissa (MRL) määritetään tavoitteet kaikelle kaavoitukselle ja maankäytön suunnittelulle. Yksi näistä tavoitteista on turvallinen elinympäristö. Yleiskaavan sisältö vaatimukset on esitetty MRL 39§:ssä.

Lainsäädäntö edellyttää riittäviä suojaetäisyyksiä vaaraa aiheuttavien kohteiden ja asumisen välille.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Lupia ei voi saada Tukesilta vaikka luvat ja ilmoitukset ovat keskeinen instrumentti maaperää pilaavan toiminnan ohjaamisessa ja pilaantumista hallittaessa.
Lait velvoittavat toiminnanharjoittajan hakemaan luvan ja lisäksi laissa määritellään, millä edellytyksillä lupa voidaan myöntää.
” Esimerkiksi Kotka, Rajavuoren ottoalue, ympäristövaikutusten arviointiselostus Rudus oy: sivut: Kolmen kuukauden aikana (1.1.–31.3.2010) on louhittu 663 600 tonnia kiveä. Käytetty räjähdemäärä on ollut yhteensä 253 003 kg.” Lisäksi tuodaan esille "lupia ei toimintaan Tukesilta".

Minkäänlaista lain edellyttämää turvallisuusselvitystä ei tehdä, vaan asutuksien viereen tuodaan räjähdysaineet autoissa.
Laki edellyttää asiakirjassa toiminnanharjoittajan tulee selostaa toimintaperiaatteensa suuronnettomuuksien ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
Asiakirjan laatimisessa on noudatettava asetuksessa esitettyjä periaatteita ottaen huomioon tuotantolaitoksessa esiintyvä suuronnettomuus- ja muu onnettomuusvaara.
Toimintaperiaateasiakirjaa koskeva lainsäädäntö perustuu Euroopan Unionin neuvoston direktiiviin 96/82/EY (Seveso II -direktiivi). Velvoite koskee myös räjähteitä.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ministeri Tiilikainen milloin toimeen ryhdytään ja asetus kumotaan!
Asetus kivenlouhinnassa 800/2010 ei huomio vähimmäisvaatimuksessa, kuin "melun ja pölyn".

Paula Lehtomäki hyväksyi asetuksen
Asetus 800/2010 on vastoin Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) nojalla.

Asukkaiden asema lainsäädännöllisesti on jätetty huomioimatta viranomaisten toimesta.
Toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuusriskeiltä, joita liittyy vaarallisten aineiden valmistukseen, käsittelyyn, ja varastointiin.

Näiden kaikkien edellytysten osalta voidaan asetuksen 800/2010 valmistelun ja hyväksymisen katsoa epäonnistuneen. Etenkin perusoikeuksien sivuuttaminen asian valmistelussa, siihen liittyvät kuulemisvirheet. Kivilouhimoiden ja murskaamoiden vieressä asukkaiden oikeuksien poliittinen sivuuttaminen ovat vakavia virheitä ja puutteita. Perusoikeuksien taustalla on lisäksi Suomea sitovat ihmisoikeussopimus.

Perustuslain 15 § omaisuudensuoja, Asetus on ristiriidassa omaisuudensuojaan.

Rudus on louhinut ylisuurilla louhintaräjäytyksillä käytännössä vailla viranomaisvalvontaa:
Sadat talot on vaurioituneet räjäytyksissä. Espoossakin Muistutuksen liitteenä on 9 kpl Mustanpurontien asukkaidenlausuntoa kesäkuulta 2010 Ruduksen louhinnoista, korutonta kerrottavaa.

Rudus on louhinut ylisuurilla louhintaräjäytyksillä käytännössä vailla viranomaisvalvontaa. Vuosia kestäneet voimakkaat louhintatärinät ruhjeisissa kallioissa ovat suurin syy talousvesien pilaantumiseen.

HUOMIOIKAA ! Asutuksen lähellä! Vaikka on tiedossa, että Esim. 7.2.2014 räjäytettiin kenttä, jonka koko oli 29 607 k-m3 . Lisäksi on ollut runsaasti yli 20 000 k-m  3  kenttiä. 

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, siitä Lausuntopalvelu.fin linkistä, jonka edellä annoin, löytyi tämä:

"YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila

Turvallisuustutkintalaissa (525/2011) säädetään turvallisuustutkinnasta, jonka tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen. Turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi. Turvallisuustutkinta voidaan tehdä onnettomuuden ja vaaratilanteen lisäksi poikkeuksellisesta tapahtumasta.

Turvallisuustutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset sekä tehdyt pelastustoimet ja viranomaisten toiminta. Tutkinnassa selvitetään erityisesti, onko turvallisuus otettu riittävästi huomioon onnettomuuteen johtaneessa toiminnassa sekä onnettomuuden tai vaaran aiheuttajina taikka kohteina olleiden laitteiden ja rakenteiden suunnittelussa, valmistuksessa, rakentamisessa ja käytössä. Lisäksi selvitetään, onko johtamis-, valvonta- ja tarkastustoiminta asianmukaisesti järjestetty ja hoidettu. Tarvittaessa on myös selvitettävä mahdolliset puutteet turvallisuutta ja viranomaisia koskevissa säännöksissä ja määräyksissä.

Turvallisuustutkintaa varten oikeusministeriön yhteydessä on Onnettomuustutkintakeskus. Keskus suorittaa tehtävänsä itsenäisesti ja riippumattomasti. Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on tutkia kaikki suuronnettomuudet, ilmailun vakavat onnettomuudet ja vaaratilanteet, raideliikenteen vakavat onnettomuudet sekä vesiliikenteen hyvin vakavat onnettomuudet. Onnettomuustutkintakeskus voi tutkia myös suuronnettomuuden vaaratilanteen sekä muun onnettomuuden tai vaaratilanteen.

Onnettomuustutkintakeskus voi tehdä myös teematutkinnan eli yhteisen tutkinnan useista samankaltaisista onnettomuuksista tai vaaratilanteista. Onnettomuustutkintakeskus päättää turvallisuustutkinnan aloittamisesta sekä siitä, missä laajuudessa tutkinta tehdään.

Turvallisuustutkintalaissa säädetään myös ns. poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnasta. Poikkeuksellisella tapahtumalla tarkoitetaan sellaista erittäin vakavaa kuolemaan johtanutta taikka yhteiskunnan perustoimintoja uhannutta tai vakavasti vaurioittanutta tapahtumaa, joka ei ole onnettomuus. Poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan aloittamisesta päättää valtioneuvosto. Valtioneuvosto voi asettaa tapahtuman tutkintaa varten oikeusministeriön yhteyteen tutkintaryhmän. Tutkintaryhmä suorittaa tehtävänsä itsenäisesti ja riippumattomasti. Tutkintaryhmän työskentelyn käytännön edellytykset on järjestetty Onnettomuustutkintakeskuksen toimesta." - - jne.

---
Sanna, eikö esittämissäsi tilanteissa voi vedota edellä esitettyyn?

Katsopa vielä tämän alla olevan linkin lausuntopyynnöstä löytyvät liitteet:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

Minusta sinun kannattaisi todellakin tehdä lausunto em. lausuntopyynnön kautta 20.4. mennessä.

Samoin kuin sen Rakennuksen ääniympäristön lausuntopyynnönkin kohdalla 20.4. mennessä:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

Yrittänyttä ei laiteta! ;-) Kuuluu vanha sanontakin... :-)

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

kyllä rupean laittamaan näitä asioita. Vaikka kymmenet sadat kerran olen laittanut niin moneen paikkaan.

Tämä on erittäin tärkeä myös, koska esteellisyys tulee varmasti vastaan Tukesilla ja poliisilla. "Lisäksi tarkistettaisiin muun muassa esteellisyyttä, ilmoitusvelvollisuutta, tutkinnan kulusta tiedottamista ja viranomaisten yhteistyötä koskevia säännöksiä".

Vaarallisten kemikaalien käsittelyä harjoittavien laitosten laiton toiminta on Suomessa yleissopimuksen ja puitepäätöksen edellyttämällä tavalla kattavasti kriminalisoitu. On ankarasti rangaistavaa, kun antaa väärää tietoa räjähdysaineen käytöstä ja varastointilupia ei ole.

Räjähdysaineen käyttöä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvallisuus ja kemikaaliviraston luvalla.
-Turvatekniikan keskuksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää turvallisuutta ja luotettavuutta ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojelemiseksi.

Asia 1. Turvatekniikan keskus; Tukesilta pitäisi olla ennakkoon haettu lupa räjäytystoiminnalle, mutta turvamääräykset estävät luvan hakemisen. Räjähdysaineen käyttöä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvatekniikan keskuksen luvalla.

Asia 2. Poliisi; Kun Tukesin luvat olisi haettu ja myönnetty, laki edellyttää tämän jälkeen poliisia tarkistamaan varastojen lain mukaisuuden, eli laissa on valvontavelvollisuus myös poliisilla: (79 § räjähteiden käyttö), (78 § ilmoitus räjäytystyöstä) ja ( 13 luku 60 § vaatimukset).

POLIISI http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta

NÄYTÖKSI POLIISIN LAITTOMUUDEN TARKISTUS:Laissa on selkeästi määrätty poliisin valvonta vastuu!

Valvontavastaus on käsittämätöntä, eikä vastaa lain vaatimuksia.
Poliisihan vastauksessaan paljastaa laittoman toiminnan! ”Räjähteet tuodaan alueelle joko myyjän tai urakoitsijan toimesta ja palautetaan työn jälkeen varastoon. Poliisilla ei havaintoja paikanpäällä tapahtuvasta varastoinnista.” Poliisi tuo esille lisäksi: ”Alueella ei säilytetä räjähteitä.” Poliisin olisi pitänyt huomioida, että turvallisuusnäkökohdat onnettomuusriskin osalta olisi pitänyt varmistaa TUKES:n luvassa ja toimintaan ei ole lupaa.

Ensinnäkin poliisin kuuluu huomioida, mutta Tukesilta ei ole lupia, eikä niitä asutuksen/ turvamääräyksien vuoksi voi edes saada.
Poliisin valvonta vastuuseen kuuluu huomioida lain vaatimukset ja Tukesin ja poliisin valvontaan kuuluu, että toiminnanharjoittajan on osoitettava, että varasto täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset, räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1101/2015) vaatimukset ja että varasto on toimintaa koskevien standardien mukainen. Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetussa asetuksessa (819/2015) vaatimukset.

HUOMIO ! MITEN TUKES VASTAA SAMASTA TYÖMAASTA !!!
Tukesin vastauksesta; ”Tukes 10.4.2017 antanut vastauksen, ko. työmaasta ei ole haettu varastolupaa. Toiminnanharjoittaja tietää, että varasto vaatisi Tukesin luvan.
Asia on varmistettu toiminnanharjoittajan edustajalta 7.4.2017. Toiminnanharjoittajan hakiessa mahdolliselle räjähdevarastolle lupaa, tullaan turvallisuusvaatimusten täyttäminen (mm.suojaetäisyydet) selvittämään siten kuin säädökset edellyttää. Lisäksi laitetaan kuuleminen, johon asianomaiset voivat antaa muistutuksen ja mielipiteen asiasta”.

Vakava rikos, joka kohdistuu henkeen ja omaisuuteen ja ristiriitainen vastaus valvojilta. Myös poliisin valvonta pettänyt kymmeniä vuosia, kukapa omia virheitä tutkisi.

Omassa tapauksessamme Räjähteet kivikasoissa, pakettiautossa ja vanha linja-auto keppi ovella pönkänä ja kaasuliekki oven välissä.

Ympäristötarkastaja Oulusta myöntää, että ”Kuten totesin varsinaisesta räjäytyksestä ja räjäytystyöstä on oma lainsäädäntö kuuluvat Tukes, poliisi ja työnsuojeluviranomaisille.”

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Sadat tapaukset Suomessa jopa;
Pelastussuunnitelma on toteuttamatta ja koskee asutusta kilometrien päässä.
Toiminnasta puuttuu pelastussuunnitelma, jonka sisältö täyttää pelastusasetuksen 10 § vaatimukset.

Toiminnanharjoittaja ei ole varautunut murskaamolla mahdollisiin onnettomuuksiin, kuten toiminnasta aiheutuviin räjähdyksiin, tulipaloihin, vuotoihin, käyttöhäiriöihin, laitevaurioihin sekä muihin vastaaviin tilanteisiin ja arvioitava onnettomuusriskit.

Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä myös pelastus- ja sammutustehtävien järjestelyt, niihin tarvittavat materiaalit sekä poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä murskaamon sisäisiä uhkia että ulkopuolisia uhkia vastaan.

Lainsäädäntö velvoittaa teollisuuden toiminnanharjoittajaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niistä ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien seurauksien rajoittamiseksi.

Keskeiset määräykset ovat laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, nk. Kemikaali-turvallisuuslaki 390/2005.

Toimituksen poiminnat