Sanna Tenkula Ympäristörikosta vastaan

YMPÄRISTÖMENETTELYJEN SUJUVOITTAMISTA EI VOI toteuttaa louhimoilla

Räjähteillä on oma itsenäinen lainsäädäntö, jota on sovellettava maa-aineksia otettaessa.

Ministeri Tiilikainen, oletteko tietoinen, miten maa-aineslakia rikotaan ja sujuvoittaminen ei ole mahdollista MAL:ssa eikä YMP.suojelulaissa? Asetus kivenlouhinnassa 800/2010 ei huomioi vähimmäisvaatimuksessa kuin "melun ja pölyn". Miten laiton räjähteiden käyttö on ylipäätään mahdollista lukuisilla louhimoilla ja murskaamoilla, kun laki edellyttää lupaa hakemaan Tukesilta koskien käyttöä, käsittelyä, valmistamista ja varastointia. Samoin kaava on huomioitava, koska onnettomuusvaarallista toimintaa ei voi sijoittaa mielivaltaisesti. Poliisilla on tarkistus- ja valvontavelvollisuus, mutta eivät sitä tee. Onko tarkoitus jatkaa, että laiton räjäytystoiminta sujuvoitetaan valvomattomuudella? 

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252718-ristiriitaista-lainsaadantoa-kenen-hyvaksi-ja-milla-hinnalla

Onnettomuusvaarallinen toiminta ja siihen liittyvä lainvelvoitteet ovat huomioimatta maa-aineksia irrottaessa kalliosta.

Miksi hyväksyttiin asetus 800/2010, joka koskee vain melua ja pölyä, ja miksi jätettiin tietoisesti huomioimatta, mitä laki 390/2005 ja asetukset edellyttävät räjäytystoiminnasta ja mitä suojaetäisyyksiä, turvamääräyksiä ja lupia edellytetään räjähteistä.

Asetus 800/2010 on vastoin Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädettyä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lakia (390/2005). Lain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää yleistä turvallisuutta.

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) käsittelee räjähteiden valmistusta ja varastointia koskevia lupia sekä valvoo räjähdevarastoja. Miksi valtavat räjäytystyömaat saavat toimia ilman lain velvoitteita ja vastoin MRL kaavamääräyksiä ja lakia 390/2005 20 §?

Asukkailla olisi hallintolain mukaan oikeus valittaa, mutta miten valitamme, kun lupakäsittelyä ei tehdä ja poliisi ei toimi!

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 20 §:ssä:

”Kaavan huomioon ottaminen vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset.”


Kuinka pitkälle Tukes ja poliisi aikovat päästää tämän koko Suomessa tapahtuvan laittomuuden? Milloin ne alkavat vaatia murskaamoilta räjähdysaineisiin liittyvän lainsäädännön noudattamista, ja milloin aloitetaan lain vaatima valvonta ja laitetaan piste laittomille työmaille?  Vaaraa aiheuttavaa toimintaa ei voida sijoittaa mielivaltaisesti. Ympäri maan pientalo-alueet ovat joutuneet räjäytyksien vuoksi menettämään perustuslain takaaman omaisuuden suojan.

Kivilouhimoiden ja murskaamoiden räjäytysaine käyttö, käsittely, varasto, kuljetus ja muu toiminta louhintatyömaita on täysin villiä, ja miljoonia kiloja louhijat käyttävät räjähdysaineita vuodessa vastoin lain velvoitteita ja asutuksen vieressä todistettavasti tuhansista kiloista jopa 19 000 kiloon / kerta paukku, vaikka laki edellyttäisi Tukesilta lupaa ja räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvontaa/ tarkastusta poliisilta.

Poliisin ohjeistus edellyttää poliisia toimimaan ja lainsäädäntö asettaa valvontavelvoitteita.

Ohjeistus löytyy  POLIISI http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta

 

Asia 1. Turvatekniikan keskus;  Tukesilta pitäisi olla ennakkoon haettu lupa räjäytystoiminnalle, mutta turvamääräykset estävät luvan hakemisen. Räjähdysaineen käyttöä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvatekniikan keskuksen luvalla.

Asia 2. poliisi;  Poliisia laki edellyttää, kun Tukesin luvat olisi haettu ja myönnetty sen jälkeen laki edellyttää poliisia tarkistamaan varastojen lain mukaisuuden laissa valvonta velvollisuus myös poliisilla: (79 § räjähteiden käyttö), (78 § ilmoitus räjäytystyöstä) ja ( 13 luku 60 § vaatimukset).

Ensinnäkin poliisia velvoittaa laki, miksei poliisi toimi? Tukesilta ei ole lupia eikä niitä asutuksen/ turvamääräyksien vuoksi voi edes saada. Poliisin valvonta vastuuseen kuuluu huomioida lain vaatimukset, ja Tukesin ja poliisin valvontaan kuuluu, että toiminnanharjoittajan on osoitettava, että varasto täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset, räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1101/2015) vaatimukset ja että varasto on toimintaa koskevien standardien mukainen. Vaatimuksia on myös räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetussa asetuksessa (819/2015). 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat