Sanna Tenkula Ympäristörikosta vastaan

TEM Jari Lindströmille avoin kirje

Eikö lainsäätäjän tahto ole, että julkisessa toiminnassa noudatetaan lakia? Tämä perustuslaissa ilmaistu hallinnon lainalaisuuden periaate edellyttää myös käytännössä sitä, että viranomaistoiminnan laillisuutta valvotaan. Vastaatte TEM alaisen Tukesin toiminnasta/valvonnasta.

Tukesin valvonta on saanut pettää, eikä Tukes noudata lain ja asetuksien velvoitteita / valvontaa murskaamoilla, vaikka kaiken julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Kyse on kaikkia sitovan lainsäädännön soveltamisesta (390/2005 ja asetukset) räjäytystoimintaan liittyvään lain noudattamiseksi ja luvan myöntämisen edellytysten varmistamiseksi sekä luvan ja lupamääräysten valvomiseksi. 

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa alan lainsäädännöstä ja lainsäädännön valmisteluun liittyen olette allekirjoittaneet ministerinä asetuksia, ja uusien räjähteitä koskevien asetusten oli tarkoitus selkeyttää räjähteiden nykysäänteyä sekä rakenteeltaan ja osittain myös sisällöltään vastata vaarallisia kemikaaleja koskevia lakia (390/2005) ja valtioneuvoston asetuksia vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) sekä valtioneuvoston asetusta vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012).

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitetusta räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, luovutuksesta, hallussapidosta, varastoinnista, säilytyksestä, hävittämisestä, räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina sekä niihin liittyvistä lupa- ja ilmoitusmenettelyistä sekä valvonnasta.

MITÄ TEEMME DIREKTIIVEILLÄ JA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ RÄJÄHTEISIIN LIITTYEN, KOSKA TUKES JA ERI VIRANOMAISET EIVÄT NIITÄ NOUDATA?

Tukes, poliisi  ja muut viranomaiset eivät valvo murskaamoiden toimintaa, koska lupia ei haeta eikä asutuksien läheisyyden vuoksi voi edes saada lakiin perustuvia asianmukaisia lupia.  

Kivilouhimoiden ja murskaamoiden räjähdysaineiden käyttö, käsittely, varasto, kuljetus ja muu toiminta louhintatyömaita on täysin villiä, vaikka louhijat käyttävät miljoonia kiloja räjähdysaineita vuodessa vastoin lain velvoitteita. Asutuksen vieressä todistettavasti käytetään tuhansista kiloista jopa 19 000 kiloon / kerta paukku ilman lupia, vaikka laki edellyttäisi Tukesilta lupaa ja räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvontaa/ tarkastusta:

”Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on valvottava 58 §:ssä tarkoitettujen räjähteiden valmistusta ja varastointia harjoittavien tuotantolaitosten, 58 a §:ssä tarkoitettujen siirrettävien laitteistojen sekä 58 b §:ssä tarkoitetun räjähteiden tilapäisen varastoinnin teknisen toteutuksen sekä niiden toimintaperiaatteiden, toimintatapojen ja johtamisjärjestelmien vaatimustenmukaisuutta ja toimivuutta. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on tarkastettava suunnitelmallisesti, järjestelmällisesti ja määräajoin valvonnan alaiset tuotantolaitokset niiden toiminnan edellyttämässä laajuudessa riskinarviointiin perustuen”.

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) ja siihen perustuvat muut säädökset, kuten VNA vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015), vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012), räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015) ja räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015).

Luvan saamisen edellytykset räjäytystoiminnalle olisivat:

Toiminnanharjoittajan on osoitettava, että varasto täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset, räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1101/2015) vaatimukset ja että varasto on toimintaa koskevien standardien mukainen. Varastojen sijainnille on annettu räjähdemäärästä riippuvia suojaetäisyysvaatimuksia eri kohteista.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) käsittelee räjähteiden valmistusta ja varastointia koskevia lupia sekä valvoo räjähdevarastoja. Lupa voidaan antaa siksi ajaksi, jonka räjäytys- ja louhintatyö on käynnissä, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi.

Jos räjäytys- ja louhintatyö on käynnissä kahta vuotta pitemmän ajan, voidaan lupa uusia tarkastuksen perusteella enintään kaksi kertaa vuodeksi kerrallaan. Pitempi aikaisesta varastoinnista on voimassa, mitä pysyvistä varastoista säädetään ja määrätään.

 

Teillä on varmasti tiedossa, että laki koskee myös emulsioräjähdejätteiden käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja hävittämistä ja Tukesin tehtävä olisi varmistaa niiden noudattamista.

Laki ei anna mahdollisuutta edes päivän tarvetta tuoda asutuksen kyljessä oleville työmaille. Välittömästi työmaalla käytettäväksi tarkoitetun räjähteen valmistusta siirrettävällä laitteistolla saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvalla. Laki emulsioräjähteiden käytöstä rikotaan kemikaaliturvallisuuslain 58 a §:ssä tarkoitetun siirrettävällä laitteistolla tapahtuvan räjähteen valmistuksen valvontamenettelyjä = laki 390/2005 58 a §.

 

Asia 1. Turvatekniikan keskus;  Tukesilta pitäisi olla ennakkoon haettu lupa räjäytystoiminnalle, mutta turvamääräykset estävät luvan hakemisen. Räjähdysaineen käyttöä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvatekniikan keskuksen luvalla.

Asia 2. Poliisi;  Kun Tukesin luvat olisi haettu ja myönnetty, laki edellyttää tämän jälkeen poliisia tarkistamaan varastojen lain mukaisuuden, eli laissa on valvontavelvollisuus myös poliisilla: (79 § räjähteiden käyttö), (78 § ilmoitus räjäytystyöstä) ja ( 13 luku 60 § vaatimukset).

POLIISI http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta

Laki: ”Poliisi voi kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.”

Ensinnäkin poliisin kuuluu huomioida, mutta Tukesilta ei ole lupia, eikä niitä asutuksen/ turvamääräyksien vuoksi voi edes saada. Poliisin valvonta vastuuseen kuuluu huomioida lain vaatimukset ja Tukesin ja  poliisin valvontaan kuuluu, että toiminnanharjoittajan on osoitettava, että varasto täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset, räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1101/2015) vaatimukset ja että varasto on toimintaa koskevien standardien mukainen. Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetussa asetuksessa (819/2015) vaatimukset.

MIKSI POLIISI EI PUUTU?! Näytöksi yksi esimerkki Vihdin Hankasalonmäeltä:

Mitä poliisi edes tarkistaisi? Näin poliisi vastasi tarkistuksestaan Vihdin Hankasalonmäellä jossa laiton räjäytystoiminta käynnistyi, kun asukkaat vaativat poliisia toimimaan. Valvontavastaus on käsittämätöntä, eikä vastaa lain vaatimuksia. Poliisihan vastauksessaan paljastaa laittoman toiminnan! ”Räjähteet tuodaan alueelle joko myyjän tai urakoitsijan toimesta ja palautetaan työn jälkeen varastoon. Poliisilla ei havaintoja paikanpäällä tapahtuvasta varastoinnista.” Poliisi tuo esille lisäksi: ”Alueella ei säilytetä räjähteitä.” Poliisin olisi pitänyt huomioida, että turvallisuusnäkökohdat onnettomuusriskin osalta olisi pitänyt varmistaa TUKES:n luvassa ja toimintaan ei ole lupaa.

Lainaus Tukesin vastauksesta ko. työmaasta: ”Tukes 10.4.2017 antanut vastauksen, Hankasalonmäelle ei ole haettu varastolupaa. Toiminnanharjoittaja tietää, että varasto vaatisi Tukesin luvan. Asia on varmistettu toiminnanharjoittajan edustajalta 7.4.2017. Toiminnanharjoittajan hakiessa mahdolliselle räjähdevarastolle lupaa, tullaan turvallisuusvaatimusten täyttäminen (mm.suojaetäisyydet) selvittämään siten kuin säädökset edellyttää. Lisäksi laitetaan kuuleminen, johon asianomaiset voivat antaa muistutuksen ja mielipiteen asiasta”.

Sitten Tukes antaa samassa kirjeessä asukkaille väärää tietoa seuraavalla sivulla. ”Asetus 644/2011 päivän tarve voidaan tuoda.” Lain säädäntö ei tunne, mitä Tukes esittää ja kertaräjähdemäärät ovat vähintään 7500 kiloa!! Miksi Tukes antaa väärää tietoa, vaikka lain tuntemus täytyy heillä olla ja mihin perustaa Tukes vastauksensa, että päivän tarve voidaan tuoda alueelle ja olisi rajoittamatonta? Missä laki "rajoittamatonta"?! Jo yksi räjäytys on suurempi kuin päivän tarve (60 kg), mitä panostajalla olisi oikeus tuoda säilytyspykälällä. Asetus edellyttää: säilytys on enintään 60 kiloa / pv ja enintään 25 kiloa saa olla panostuspaikalla ja muu oltava varastossa. (Työturvallissuuslaki, jota AVI valvoo, tulee myös rikottua.)

VALVONTAVIRANOMAISTEN RISTIRIITAINEN VASTAUS:  Poliisi vastaa alueella ”ei säilytetä” ja Tukes menee sitten säilytyspykälään. Heidän vastauksensa ovat törkeitä ja täysin ristiriitaisia keskenäänkin. Poliisi ja Tukes tietävät, että kyseessä on laiton toiminta!

Säilytyspykälä tarkoitettu esim. omakotityömaakohteille. Lainsäädäntö ei anna kuitenkaan säilytysmahdollisuutta. Sen on todennut myös Timo Kukkola kalliotekniikkapäivillä 2016: asetus 644/2011, 11 (työturvallisuuslaki). Räjähteiden säilytys työpaikalla Räjäytysohjeen mukaiset määrät (päivän tarve) Räjähteet on työn keskeyttämisen ajaksi siirrettävä varastosuojaan. Panostajalla on kuitenkin oikeus säilyttää työmaalla räjähteitä enintään 60 kiloa. Louhinta- ja kalliotekniikkapäivät 2016, Kukkola Timo.

Louhinta- ja kalliotekniikkapäivät 2016, Kukkola Timo Asetus 1101/2015; 38, Työmaa- ja käyttöpaikkasäilytys Päivän aikana käytettävät räjähteet sekä panostajan oikeudella säilytettävät: koko ajan asianmukaisesti merkittyinä ja vartioituina tilapäisessä tai pysyvässä varastossa tai vastaavan suojarakenteen omaavassa muussa varastossa. Räjähteet voidaan säilyttää myös erillisessä kuljetusyksikössä, joka vastaa rakenteeltaan tilapäisen tai pysyvän varaston turvallisuusvaatimuksia.

(644/2011) 4. luvun 11. §:ssä on määrätty räjähteiden säilytyksestä työpaikalla. Tukes on vastauksessa mennyt asetukseen (644/2011), mutta on jättänyt huomioimatta: 1 §: Räjäytys- ja louhintatyössä on noudatettava lisäksi, mitä räjähdysaineen työmaavalmistuksesta, räjäytystyöstä ilmoittamisesta, räjähteen luovuttamisesta, varastoinnista, säilyttämisestä, käytöstä ja hävittämisestä sekä muusta työturvallisuudesta erikseen säädetään.

Räjähteitähän ei voi tuoda vain alueelle, vaan asetus 644/2011 edellyttää jopa pv/säilytys 1 §:n vaatimukset huomioimaan:   1 §: Räjäytys- ja louhintatyössä on noudatettava lisäksi, mitä räjähdysaineen työmaavalmistuksesta, räjäytystyöstä ilmoittamisesta, räjähteen luovuttamisesta, varastoinnista, säilyttämisestä, käytöstä ja hävittämisestä sekä muusta työturvallisuudesta erikseen säädetään.

Esteellisyys: KONSULTTIEN TOIMINTA

Forsit myy räjähteet työmaille ja Forsitin omistama konsulttifirma Finnrock kumoaa vauriot, jotka asukkaat tuovat esille. Millä tavalla tämä EI MUKA OLE ESTEELLISTÄ?

Vaasan yliopiston tekemässä korruptiotutkimuksessa huomioidaan talovaurioiden tutkimiseen palkattujen konsulttien eturistiriidat. Jos konsultti saa palkan raportin kohteelta, puhuuko hän totta raportissaan?  http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-740-8.pdf    Konsulttien käyttö julkisessa hallinnassa. "konsulttien kytkökset"”... Poliisia ei saa tutkimaan  talovaurioita vaan konsultti firma Räjähdetehtaanomistama [yritys] antaa poliisille lausunnon ja poliisi tekee tutkimattajättämispäätöksen. Sivu 47- 48

Poliisin ei kuulu piiloutua räjähdetehtaan konsulttien tekemien mittauksien taakse. Tärinämittarit asentaa räjähdetehtaan Forsitin omistama konsulttifirma Finnrock, joten eikö tämä ole pahasti esteellistä? Tärinämittaukset ovat aivan myös turhia, koska poliisi on paikalla käydessä nähnyt, että ylisuuret räjäytykset ovat tuhansia räjähdekiloja, eivätkä voi olla rikkomatta taloja.

Valtavat talovauriot hoidetaan räjähdetehtaan konsulttien toimesta näkymättömiksi, vaikka asukkaiden taloista hajoaa takkoja, kaakelit lentelevät irti, kivijalat särkyvät ja kaivot tuhoutuvat jne., kun murskaamoilla räjäytellään. On satoja tapauksia, joissa Finnrockin konsultit: ”ei voi johtua räjäytyksistä.” Mittarit ei rekisteröi tärinää ja keksitään tuuli tai jokin muu syy. Oulun puolessa tapahtunut räjäytystyö osoittaa, mitä toiminta on todellisuudessa ja miksi lupahakemuksissa salataan räjäytystoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Räjäytykset todellakin vavisuttavat taloja kilometrien päässä ja ovat maanjäristyksiin verrattavissa kuten seismologian mittauksetkin osoittavat:

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/maa-jarisi-jaalissa-tarina-tuntui-eri-puolilla-oulua/697534/    

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kuului-tosi-iso-rajahdys-louhintaaanta-luultiin-autopaloksi-ja-onnettomuudeksi/697539/

Räjähdys havaittiin poikkeuksellisen voimakkaana myös Helsingin yliopiston Seismologian Insitituutin mittauksissa, jossa sen voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia. Seismologian Instituutista kertoo, että alueelta on tehty räjähdyshavaintoja aiemminkin.

Asukkaiden kohtalo: http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tassa-vantaan-kylassa-talot-sarkyvat-viereen-valmistellaan-kiisteltya

Räjähdys oli irrottanut takan seinästä. Sen päivän jälkeen se on ollut käyttökiellossa, Häkkinen kertoo. http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tassa-vantaan-kylassa-talot-sarkyvat-viereen-valmistellaan-kiisteltya

Laki edellyttää: Välittömästi työmaalla käytettäväksi tarkoitetun räjähteen valmistusta siirrettävällä laitteistolla saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvalla. Laki emulsioräjähteiden käytöstä rikotaan kemikaaliturvallisuuslain 58 a §:ssä tarkoitetun siirrettävällä laitteistolla tapahtuvan räjähteen valmistuksen valvontamenettelyjä = laki 390/2005 58 a . Lisäksi lain mukaan poliisin on tarkistettava toiminta, mutta poliisi ei tarkista, koska ei ole Tukesin lupaa, jota asutuksen vuoksi ei voi edes laillisesti saada!

 

Kuinka pitkälle Tukes ja poliisi aikovat päästää tämän koko Suomessa tapahtuvan laittomuuden? Milloin Te alatte vaatia murskaamoilta räjähdysaineisiin liittyvän lainsäädännön noudattamista, ja milloin Te aloitatte lain vaatiman valvonnan ja pistätte pisteen laittomille työmaille? Miksi räjähdysainetehtaan omistaman konsulttien annetaan tehdä heidän omaa etua ajavia lausuntoja vähät välittäen asutuksen tuhosta? Kuka tätä laittomuutta pyörittää?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Juha Hämäläinen

En ole käsittänyt, että räjäyttäminen on näin monimutkaista touhua sääntö-Suomessa.

Pidän riittävänä räjähteiden hallintana taitoa, jota osoittaa ruotsalaisen elokuvan päähenkilö filmissä "Satavuotias, joka karkasi ikkunasta".

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Jos lakeja noudatettaisiin ei onnettomuuksia tapahtuisi niin paljon. Siitä syystä lainsäädäntö on tarkoitettu noudatettavaksi. Murskaamoilla kerta paukut ovat yli 10 000 kiloa ja talot särkyy ja kivet lentää asumuksien sekaan.
Mutta lakia rikotaan ja seuraukset ovat tämänkaltaisia pienemmilläkin työmailla.

Espoon Matinkylässä tapahtui tiistaina 3.7.2012 kello 11.52 rakennustyömaalla räjähdysonnettomuus, jossa louhintaan liittyvässä räjäytyksessä lensi kiviä asuinhuoneistoihin, julkisiin tiloihinsekä lähiympäristöön aina 250 metrin päähän.Onnettomuudessa loukkaantui seitsemän henkilöä,joista kaksi vakavasti. Onnettomuudessa vahingoittui 30 ajoneuvoa ja työkonetta. Kuuteen rakennukseen tuli vaurioita. Omaisuusvahinkojakärsineitä asianomistajia oli yhteensä 44.

Juha Hämäläinen

Uskomaton tuho ollut. Ihmettelen, että on jäänyt itseltäni kokonaan huomaamatta tuo vahinkouutinen. Mutta niin olivat tuhot mainitsemassani elokuvassakin, joskin vain fiktiota todellisuuden sijaan.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kyllä on omakohtaiset kokemukset ja ovat järkyttäviä. Kun rikos tapahtuu silmien edessä omaisuus särkyy (kivijalat,savupiiput halkeilee). Kivet lentää pihoihin päivittäin ja vuosia lasten kanssa koti jätettävä päiviksi.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Uskomatonta tuhoa tehdään asutukselle myös, mutta rikosilmoitukset katoaa tutkimatta. Viisikiloisia kivejä lensi pihoihimme vuosia ja kukaan ei toiminut.

Tapauksia löytyy ja poliisi ja Tukes ummistaa silmänsä; 1991 vuonna rakennettu talo: Olemme olleet kauhuissamme kotimme kohtalosta siitä lähtien, kun räjäytykset alkoivat. 28.1.2009 tapahtui räjäytys, joka aiheutti talomme hormin liikahtamisen muutamalla millillä noin metrin korkeudelta lattian pinnasta. Kukaan ei koskaan tullut tekemään mitään katselmuksia ENNEN räjäytysten aloittamista. Katselmus tehtiin vasta, kun vaurioita taloomme oli syntynyt. Räjäytysten alettua molempien paalujen päälle rakennettujen talojemme (ok-talo ja verstashalli) sokkelit halkesivat harkkosaumoista. Se on luonnollista pitkän aikavälin kulumista, sanoi katselmuksen tekijä Finnrockilta 14.5.2009. Varmasti näin on, mutta 15 vuotta sokkeli oli täysi ehjä.
konsultti otti myös valokuvia hormistamme, koska hän ei osannut mitenkään selittää tuota hormin siirtymää, vaikka vakuuttelikin ettei se voi räjäytyksistä johtua.

ESPOO: Finnrock Talot särkyvät, kaivot kelvottomia ja räjähdettä myönnetään käytettävän 19 000 kiloa. Samat konsultit kumoavat haitat. Lehdissä on ollut suuria juttuja.

Vantaa; Vantaalla on murskaamon räjäytyksien vuoksi esimerkiksi takka irronnut seinästä ja valtavia talovaurioita on tullut muillakin. Asukkaiden mukaan vauriot ovat tulleet samanaikaisesti rajujen räjäytysten jälkeen, pääasiallisesti vuonna 2013. – On savupiipun sortumaa, halkeamia perustuksissa ja tiiliseinissä. Savut tulevat sisälle, kun savumuurit ovat hajonneet eikä tulisijoja voi käyttää. Toisesta talostani ehtyi vesi ja kumpaankin taloon on tullut halkeamia.
http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tass...

Finnrock ja samat miehet taas asialla, joiden mukaan räjäytykset eivät ole vaurioittaneet asumuksia. Finnrock teki ennakkotarkistukset ja jälkitarkistukset ja vauriot eivät muka johdu räjäytyksistä. Kiinteistöt on katselmoitu ennen louhinnan aloittamista. Louhinnan alkamisen jälkeen on kiinteistöihin tullut vahinkoja älyttömistä ja erittäin rajuista räjäytyksistä.
Toisessa päädyssä molemmissa sivuissa on harkossa mittavat halkeamat ja harkosta on lohjennut n. 5 cm halkaisijaltaan paloja irti. Rasvamontussa on harkko mennyt vaakasuunnassa puolesta välistä harkkoa halki. Puurunkoisessa seinässä ovat kipsilevyjen saumat pullistuneet.
Talon kaikki tulisijat on katselmoitu ennen louhinnan aloittamista ja niissä ei ollut mitään vaurioita Yläkerran leivinuunista ovat kaikki saumat halki. Laattalattiaa on irronnut ja haljennut. Alakerrassa on pesuhuoneesta laattaseinä ja laattoja haljennut, lisäksi esiintyy saumahalkeamaa. Kodinhoitohuoneessa on keskellä seinää laattoja halki. Hormissa on halkeamia. Alakerran vuolukivitakassa ovat saumat haljenneet. Rinteessä olevassa maakellarissa on harkoissa halkeamia. Talon ulkopuolella on maa painunut. Parvekkeen pilarit ovat vääntyneet ym. Lapset heräävät päiväuniltaan...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

On erikoista, että oman ministeriön alainen Tukes. Ministeri Lindström on alle kirjoittanut asetukset ja hänen ministeriönsä alaisuuteen kuuluva Tukes valvontaviranomaisena/lupaviranomaisena ei noudata lakeja eikä asetuksia.
VNA 1101/2015 Räjähteiden valmistuksen, varastoiinin ja käsittelyn turvallisuusvaatimuksista.
VNA 819/2015 Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta.

Kun tiedetään, että räjäytystoiminta vaatii oman erillisen lupakäsittelyn Tukesilta. Räjäytys- ja louhintatyössä on noudatettava, mitä laki 390/2005 ja sen alaiset asetukset, edellyttää räjähdysaineen työmaavalmistuksesta, räjäytystyöstä ilmoittamisesta, räjähteen luovuttamisesta, varastoinnista, säilyttämisestä, käytöstä ja hävittämisestä sekä muusta työturvallisuudesta erikseen säädetään.

Toimituksen poiminnat