Sanna Tenkula Ympäristörikosta vastaan

Lainsäädäntö räjähteistä ja direktiiveistä on vain hämäystä

  • Joka puolella Suomea louhimot ja murskaamot tuhoavat räjähteillä ympäristön asutuksen vieressä.
    Joka puolella Suomea louhimot ja murskaamot tuhoavat räjähteillä ympäristön asutuksen vieressä.

Korruptio: ”Se on poliittisten päättäjien ja yritysten intressien epäasiallista kietoutumista toisiinsa. Siis palvelus palveluksesta -periaatteella hyvien veljien tai sisarien kesken.”

On vaikea sanoin kuvailla, miten törkeällä, ammattitaidottomalla, asukkaiden terveydestä ja omaisuudesta piittaamattomalla tavalla louhimot ja murskaamot Suomessa toimivat. Räjähdysaineiden käytöstä, käsittelystä ja varastoinnista on tullut Suomessa täysin villiä ja valvomatonta murskaamoilla ja louhimoilla.

Mitä teemme direktiiveillä ja lainsäädännöllä räjähteisiin liittyen, koska Suomen viranomaiset eivät noudata niitä. Direktiivejä tehdään, mutta räjähdysaineet käytetään miljoonia kiloja vuodessa kivilouhimoilla / murskaamoilla ja kertaräjäytykset ovat tuhansista kiloista jopa 19 000 kiloon asutuksen vieressä.

Suomessa kivilouhimoilla, murskaamoilla ja avolouhoksilla käytetään vuosittain miljoonia kiloja räjähdysaineita, jotka kuuluvat vaarallisuusluokkaan 1.1 ja ovat massaräjähdys-vaarallisia räjähteitä. Räjäytystyöllä tarkoitetaan räjäytysten valmistelua, panostamista, räjähtämättömiksi jääneiden panosten räjäyttämistä, räjähdystarvikkeiden hävittämistä, ja muita töitä, joissa käsitellään ja käytetään räjähdystarvikkeita.

 

Kemikaaliturvallisuussäädöksille on Seveso III -direktiivi (2012/18/EU), mutta villi ja valvomaton toiminta saa Suomessa jatkua murskaamoilla. Louhijat vain käyttävät räjähdysaineita piittaamatta lainsäädännöstä.

  • Seveso III -direktiivi (2012/18/EU)

  • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

  • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)

  • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

  • Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)

  • Asetus louhintatyön turvallisuudesta (644/2011) jää myös noudattamatta. Samoin standardit SFS 4397, SFS 4398 ja SFS 4399.

Keskeinen valvontaväline on kemikaali-turvallisuusasetuksen perusteella yrityksiltä vaadittava turvallisuusselvitys maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 sekä asetuksessa 895/1999. Lainsäädäntö edellyttää riittäviä suojaetäisyyksiä vaaraa aiheuttavien kohteiden ja asumisen välillä.

 

Turvallisuusnäkökohdat onnettomuusriskin osalta pitää varmistaa TUKES:n luvassa.

Laki 390/2005 7 § Lupapäätöksestä tiedottaminen edellyttää tiedottamista poliisille. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on toimitettava tieto lupapäätöksestä aluehallintovirastolle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, pelastusviranomaiselle, poliisille sekä kunnalle.

 

Räjähteiden valmistukselle ja varastoinnille on haettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lupa. Räjähteiden käytölle on haettava poliisin lupa. Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005, jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki) tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö, ympäristö ja omaisuusvahinkoja. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää yleistä turvallisuutta. Kemikaaliturvallisuuslakia sovelletaan muun muassa vaarallisten kemikaalien teolliseen käsittelyyn ja varastointiin, siirtoon ja säilytykseen.

 

Räjähdysaineiden käyttö ja varastointi on lupa- ja ilmoitusvelvollista toimintaa. Asukkailla olisi hallintolain mukaan oikeus valittaa Tukesin käyttöön ja varastointiin liittyvistä luvista, mutta mistä valittaisimme, kun lupia ei edes haeta?

Louhijat säilyttävät tuhansia kiloja räjähteitä vastoin lakia ja käyttävät niitä laittomasti asutuksen vieressä todistettavasti tuhansista kiloista jopa 19 000 kiloon. Suomessa kivilouhimot ja murskaamot eivät noudata räjähdysaineisiin liittyvää lainsäädäntöä ja Tukes ja poliisi ovat kymmeniä vuosia laiminlyöneet valvonnan. Näin mainostaa ministeriön sivut räjähteistä: https://www.yrityssuomi.fi/lupa?id=258302

 

Laki edellyttää ”poliisi voi ilmoituksen perusteella määrätä räjähteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia aiotulle käytölle ja tarvittaessa määrätä käytön edellyttämistä varotoimenpiteistä. Poliisi voi kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.” https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta

Ensinnäkin poliisin olisi välittömästi kiellettävä toiminta asetuksen mukaan, koska varastovaatimuksien vuoksi ja koska käyttömäärät ovat ylisuuria asutukseen nähden. Laki myös edellyttää, että räjähteitä ei voi käyttää enempää kuin ympäristön suojelu huomioi. Lisäksi laissa on ankarasti rangaistavaa, että omaisuus, henki ym. vaarannetaan. Laki 390/2005 Räjähteiden käyttöä koskevat velvoitteet 78 § Räjähteiden käyttö.

Poliisille on ilmoitettava räjäytyksistä ja ilmoituksesta on käytävä esille 60 § vaatimukset. Jos ilmoitettaisiin räjäytyksistä, niin tulisi esille laiton toiminta. Eli ei tarvitse ihmetellä, miksei poliisi näe aihetta puuttua räjäytystoimintaan.

http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta

Poliisi voi kieltää heti laittoman toiminnan, koska ei ole lupia Tukesilta ja käyttömäärät rikkovat talot kautta maan.
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390 http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390

79 § (10.4.2015/358)

Ilmoitus räjäytystyöstä

Räjäytystyöstä tulee ilmoittaa poliisille ennen työn aloittamista. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin ilmoitusmenettelystä, ilmoituksessa vaadittavista tiedoista ja ilmoituksen tekemisessä noudatettavista määräajoista.

Poliisi voi ilmoituksen perusteella määrätä räjähteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia aiotulle käytölle ja tarvittaessa määrätä käytön edellyttämistä varotoimista. Poliisi voi kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

Asetus Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015

13 luku Räjähteiden käyttö 60 §

Ilmoitus räjäytystyöstä

Räjäytystyötä koskeva kemikaaliturvallisuuslain 79 §:n mukainen ilmoitus poliisille tulee tehdä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista. Räjäytystyöstä, jossa räjähteitä käytetään yksittäisinä panoksina, enintään 25 kiloa vuorokaudessa ja enintään yksi kilo panostilassa, tulee ilmoittaa poliisille viimeistään yksi vuorokausi ennen työn aloittamista.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

räjäytystyömaan sijainti; 1)

työmaan arvioitu kestoaika ja arvioidut räjäytyspäivät tai -viikot; 2)

räjäytystyön johtajan nimi ja yhteystiedot; 3)

räjähteiden säilytys- ja varastopaikat työmaalla; sekä 4)

tarvittaessa selvitys räjähteiden valmistuksesta siirrettävällä laitteistolla sekä siihen liittyvien vaarallisten kemikaalien varastoinnista. 5)

Poliisi voi edellyttää turvallisuussuunnitelman toimittamista ennen räjäytystyön aloittamista.

Siltikään ympäri maan poliisia ei saa edes paikalle tarkistamaan ja tutkimaan louhimoiden ja murskaamoiden aiheuttamia tuhoja. Hyvä veli -verkostot suojelevat vahingonaiheuttajia mm. oikeudenkäynneiltä. Forcit myy räjähdysaineita vastoin lain velvoitteita ja turvamääräyksiä. Finnrock, jonka Forcit omistaa, tutkii kautta maan talovaurioita, ja perättömästi toteaa, että räjäytykset eivät ole vaurioittaneet asumuksia. Konsultit ovat Finnrockilta, jonka omistaa räjähdysainevalmistaja Forcit.

 

On muistettava erottaa, että esim. Helsingin puolessa tapahtuneet onnettomuudet pienillä työmailla ovat räjähdemääriltään kymmeniä kiloja (Iso-omena ym.), mutta murskaamoilla ja louhimoilla kymmeniä tuhansia kiloja.

 

KOTEJA ON VAURIOITUNUT YMPÄRI SUOMEN JA VIRANOMAISIA EI SAA TOIMIMAAN: Esimerkiksi Vantaalla on murskaamon räjäytyksien vuoksi esimerkiksi takka irronnut seinästä ja valtavia talovaurioita on tullut muillakin. http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tassa-vantaan-kylassa-talot-sarkyvat-viereen-valmistellaan-kiisteltya

Kotkassa ja Oulun puolessa on myös valtavat talovauriot. Kontiolahti, Nurmijärvi ym. lukuisat muut uhrit. Meitä on satoja, joilta on koti särkynyt, savupiiput hajoavat, kaakelit irtoavat seinistä, takat irtoavat seinistä, kaivot kuivuvat, kivet lentävät pihoihin ym. Ihmiset elävät päivittäisessä hengenvaarassa ja omaisuus tuhotaan ja talojen arvot laskevat.

Poliisi, Tukes ja ympäristöviranomaiset katsovan murskaamoiden räjäytystoimintaa läpi sormien. Samoin jätetään ympäristöriskit selvittämättä. Viranomaiset ovat toiminnallaan myötävaikuttaneet siihen, että ilman asiaankuuluvia lupia perustetut murskaamot saavat toimia.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kyllä on omakohtaiset kokemukset ja ovat järkyttäviä. Kun rikos tapahtuu silmien edessä omaisuus särkyy (kivijalat,savupiiput halkeilee). Kivet lentää pihoihin ja vuosia lasten kanssa koti jätettävä päiviksi. Hyvä veli systeemi toimii vaarallinen räjäytystoiminta saa jatkua väärillä tiedoilla.
KRP:n tutkijana Komisario xxx sai tutkittavakseen tapauksemme eduskunnanoikeusasiamiehen toimesta, rikotaanko räjähdelakia ja asetusta. Tutkimukset keskeytyivät heti ja xxx kertoi, kuinka hänet estettiin tutkimasta ja laitettiin puun ja kuoren väliin todeten: ”maksettu juttu, tässä haisee raha.”

Pöytäkirjasta (Poliisitutkintapöytäkirja KRP) ilmenee, että jo 1960-luvulla toimintansa aloittaneella louhintayrityksellä ei ollut missään lain edellyttämää luvallista varastoa, eikä kenelläkään ollut edes panostajan koulutusta. Oli vain ns. kotitarvekäyttöoikeudet 1 kg kerralla ja 25 kg/vrk. Samoista pöytäkirjoista kävi esille, että yli 10 000 kilolle nimismies oli myöntänyt räjähdysaineen ostolupia, vaikka ko. yrittäjällä ei ollut lain vaatimia varastoja ja käyttömäärät oli pihapiirissä tuhansia kiloja.

Ko. tutkinnasta ei tehty päätöstä ollenkaan, vaan nimismies syytti, että pihapiirissämme oli räjäytetty vain kolme kertaa 68kg.

Loppujen lopuksi tehtiin vain paperit, kuinka vain 3 kertaa olisi räjäytetty alueella 68 kiloa. Todellisuus oli satoja kertoja, eli 5 kertaa päivässä vuosia ja räjähdemäärät olivat satoja/tuhansia kiloja.

Sama vääryys sai jatkua sillä erolla, että kertaräjähdemäärät olivat jopa tuhansia kiloja todellisuudessa. Tapauksessamme poliisi salasi louhijan räjähdysainemäärät.Poliisi tarkisti muutamia kiloja käytetty kuukaudessa, vaikka näkivät silmiensä edessä, että satoja/tuhansia kiloja latataan kallioon.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Asian vakavuutta kuvastaa vielä se, että louhintatyö pihapiirissämme tapahtui räjähdysainelain määrittelemällä asutulla alueella. (Talojen väli seinästä seinään 350 metriä, louhimo keskellä ja yleisen tien vieressä).

Tämänkaltaista räjäytystoimintaa ei edes saa asutulla alueella suorittaa.

Laki määrittelee; Asutulla alueella tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu 200 metrin etäisyydelle (säteelle) räjäytys-kohteesta. Jos räjäytyskohteesta piirretyn ympyrän säteen sisäpuolella on asuttuja rakennuksia,
muita työmaita, katuja, kevyen liikenteen väyliä, pururata, leikkipaikka tai muita vastaavia paikkoja, joissa ihmisiä tavallisesti oleskelee, tehdään louhintatyötä asutulla alueella.

Toimituksen poiminnat